Povinne zverejňované údaje SPF a Povinne zverejňované zmluvy SPF alebo jej členov

 

Povinne zverejňované údaje SPF 

Údaje o Slovenskej plaveckej federácii ako športovej organizácii podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe

 1. Názov: Slovenská plavecká federácia

 2. Adresa sídla: Za kasárňou 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika

 3. Právna forma: občianske združenie

 4. Identifikačné číslo organizácie: 36 068 764

 5. Daňové Identifikačné číslo organizácie: 2021658199

 6. Jedinečný identifikátor osoby: 10912

 7. Číslo bankového účtu a príjem a použitie príspevku uznanému športu: IBAN SK13 0200 0000 0030 7422 5951, BIC (SWIFT) SUBASKBX

 8. Číslo bankového účtu a príjem a použitie dotácie: IBAN:SK68 0200 0000 0039 1101 1951, BIC (SWIFT) SUBASKBX

 9. Číslo bankového účtu a príjem a použitie príspevku na národný športový projekt:    n/a

 10. Číslo bankového účtu a príjem a použitie príspevku na športové poukazy:    n/a

 11. Číslo bankového účtu a príjem a použitie sponzorského: IBAN SK23 8330 0000  0023 0095 1229, BIC (SWIFT) FIOZSKBA;  https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2300951229

 12. Adresa elektronickej pošty: sekretariat@swimmsvk.sk

 13. Druh športovej organizácie: športová organizácia podľa § 8, § 16 a § 59 Zákona  č. 440/2015 Z. z. o športe

 14. Druh športu: plavecké športy

 15. Druh vykonávanej športovej činnosti: ako národný športový zväz uznaný ministerstvom školstva je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre plavecké športy, vykonávanie výlučnej pôsobnosti pre plavecké športy na území Slovenskej republiky, organizácia celoštátnych súťaží dospelých a mládeže, zabezpečovanie výberu a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach a starostlivosti o talentovaných športovcov;  organizovanie športu formou organizovania športových podujatí; vykonávanie športu formou účasti na športových podujatiach; podpora a rozvoj športu formou organizovania vzdelávacích a osvetových podujatí v oblasti športu

 16. Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Ivan Šulek

 17. Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: prezident@swimmsvk.sk

 18. Meno a priezvisko kontrolóra: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD.

 19. Adresa elektronickej pošty kontrolóra: kontrolor@swimmsvk.sk  

 20. Zoznam osôb s príslušnosťou k športovej organizácii na linkoch: https://www.swimmsvk.sk/slovenska-plavecka-federacia   https://sport.iedu.sk/Company/Company/10912

 21. Výška ročného členského príspevku: riadi sa Smernicou SPF Registračný poriadok SPF s odkazom na jeho prílohu Sadzobník poplatkov SPF

 22. Dátum úhrady ročného členského príspevku: Ročný členský príspevok pre príslušný kalendárny rok je splatný vopred vždy k 15.12.​ kalendárneho roka predchádzajúcemu kalendárnemu roku, za ktorý sa uhrádza ročný členský príspevok.

 23. Príslušnosť k športovým organizáciám: FINA, LEN. SOŠV

 24. Zoznam organizovaných športových súťaží alebo športových podujatí:

 25. Majstrovstvá SR v plávaní v krátkom bazéne

 26. Majstrovstvá SR v plávaní v dlhom bazéne

 27. FPD Slovenský pohár žiakov v plávaní

 28. Oblastné Majstrovstvá SR v plávaní

 29. Veľká Cena Slovenska v plávaní

 30. Slovakia Swimming Cup

 31. Slovenský pohár družstiev v plávaní

 • Slovenský pohár mužov vo vodnom póle

 • Pharma GROUP vodnopólová Extraliga mužov

 • Zimné majstrovstvá SR Juniorov vo vodnom póle

 • Národná liga Juniorov vo vodnom póle

 • Zimné majstrovstvá SR kadetov vo vodnom póle

 • Národná liga kadetov vo vodnom póle

 • Národná liga starších žiakov vo vodnom póle

 • Národná liga mladších žiakov vo vodnom póle

 • Zimné majstrovstvá SR vo vodnom póle 11-roční

 • Letné majstrovstvá SR vo vodnom póle 11-roční

 • Slovenský pohár žien vo vodnom póle

 • 1.liga  vo vodnom póle žien

 • Zimné majstrovstvá SR Junioriek  vo vodnom póle

 • Národná liga Junioriek vo vodnom póle

 • Zimné majstrovstvá SR kadetiek vo vodnom póle

 • Národná liga kadetiek vo vodnom póle

 • Národná liga žiačok vo vodnom póle

 • Zimné majstrovstvá SR vo vodnom póle žiačok

 

 • Majstrovstvá SR v technických elementoch Seniori, Juniori

 • Majstrovstvá SR v povinných figúrach SŽ

 • Zlatá Rybka

 • Majstrovstvá SR v povinných figúrach MŽ

 • M.E.C. CUP a Majstrovstvá SR Juniori a MŽ

 • M.E.C. CUP a Majstrovstvá SR Seniori, SŽ a Masters

 • Synchro Stars

 • Súťaž olympijských nádejí V4 Slovakia Synchro

 

 • Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne

 • Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na otvorenej vode

 • Ružinovský maratón

 • Slovenský pohár v diaľkovom plávaní

 • Slovenský pohár v  diaľkovom plávaní v kategórii najmladší juniori

 • Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov:  áno

 • Označenie zdrojovej evidencie: Matrika SPF (Informačný registračný systém SPF)


 

Povinne zverejňované zmluvy SPF alebo jej členov

 1. Sponzorská zmluva - sponzorovaný Natália Králová, AQUAP, reg. č. SVK12224 (link na transparentný bankový účet pre bezplatný, diaľkový a nepretržitý prístup pre tretie osoby na zobrazenie prehľadu platobných operácií : https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9509000000005159061924 )
 2. Sponzorská zmluva zo dňa 9.11.2019 - sponzorovaný Sarah Čajbiková, SKPKE, reg. č. SVK12823 (link na transparentný bankový účet pre bezplatný, diaľkový a nepretržitý prístup pre tretie osoby na zobrazenie prehľadu platobných operácií : https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK6209000000005164953134 )
 3. Sponzorská zmluva zo dňa 2.1.2020 - sponzorovaný Sarah Čajbiková, SKPKE, reg. č. SVK12823 (link na transparentný bankový účet pre bezplatný, diaľkový a nepretržitý prístup pre tretie osoby na zobrazenie prehľadu platobných operácií: https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK6209000000005164953134)