Nominačný list na reprezentačnú akciu / Tréningová príprava Juhoafrická republika #2

Zraz účastníkov je 13.02.2020 o 08:15 na adrese letisko Schwechat, Terminal 3.

Vedúci akcie: Nora Szauder

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk