logologo_small

Proces zmeny STANOV SPF

pondelok, 10.01.2022|Posledná aktualizácia 10.1.2022 16:12

Proces zmeny STANOV SPF

Posledné skúsenosti s predkladaním návrhov na zmenu Stanov, s predkladaním pozmeňujúcich návrhov na zmenu Stanov, ako aj problematické hlasovanie Konferencie SPF o zmene Stanov ukázali, že zmena Stanov, ak má byť Konferenciou prijatá, si vyžaduje plošnú názorovú zhodu dosiahnutú ešte pred rokovaním Konferencie.

 

A.          Všeobecné informácie

Návrhy na zmenu Stanov môžu predkladať len členovia SPF (čl. 22 Stanov). Tieto návrhy sa predkladajú (obom) Prezidentovi SPF aj výkonnému orgánu SPF (Rada SPF). Rada SPF by sa mala priebežne vysporiadať s návrhmi na zmeny Stanov a zaujať k nim stanovisko v mene SPF a všetky tieto návrhy na žiadosť predkladateľa zaradiť do programu rokovania Konferencie.

 

Program Konferencie je možné doplniť alebo zmeniť pred hlasovaním o navrhovanom programe Konferencie (čl. VIII rokovacieho poriadku). V prípade bodu programu „Zmena Stanov“ sa zo skúseností ostatnej Konferencie zdá byť jasné, že zmeniť Stanovy hlasovaním na Konferencii je možné len vtedy, ak vopred existuje celoplošná zhoda o tom, ako majú byť Stanovy zmenené. Inak povedané, snažiť sa zmeniť Stanovy individuálnym návrhom bez predchádzajúcej celoplošnej dohody s členskou základňou, alebo pozmeňovacím návrhom priamo na Konferencii, je len ťažko realizovateľné.  

 

Určité ustanovenia Stanov nie je možné zmeniť, pretože súlad Stanov so zákonom o športe je jednou zo základných podmienok pre spôsobilosť na prijímanie verejných prostriedkov. V takom prípade Kontrolór upozorní SPF a navrhovateľa, že zmenu z uvedeného dôvodu neodporúča vykonať. 

 

Pokiaľ by zmena Stanov mala mať dopad na finančné vzťahy medzi športovými odvetviami združenými v SPF, je nevyhnutné vopred riešiť finančné vzťahy, aby zmena Stanov bola v súlade s finančnými reáliami SPF a nedochádzalo k takým zmenám, ktoré nie sú rozpočtovo kryté.

 

B.          Existujúci právny stav

Návrh prezidenta SPF na zmenu Stanov, ktorý Rada SPF zaradila do programu ostatnej Konferencie, nebol schválený (nehlasovalo sa o ňom). Konferencia hlasovala pri svojom pokračovaní formou per rollam o pozmeňovacom návrhu klubov na zmenu Stanov – tento pozmeňovací návrh nebol prijatý.

 

Aktuálne nebol SPF doručený žiaden oficiálny návrh na zmenu Stanov zo strany člena. SPF však stále nemá Stanovy formálne v súlade so zákonom o športe, preto potreba ich zmeny minimálne v tejto veci trvá, čoho si je Rada SPF vedomá.

 

SPF v súčasnosti disponuje vypracovaným dodatkom k Stanovám, ktorý pokrýva základné zmeny požadované zákonom o športe. 

 

 

C.          Navrhovaný postup

 

1.           Rada SPF zverejní oznámenie o zámere zaradiť do programu najbližšej Konferencie bod programu zmena Stanov, a to z dôvodu potreby zmien podľa zákona o športe (k zverejnenej informácii sa pripojí existujúci text dodatku k Stanovám spolu s výzvou na jeho pripomienkovanie zo strany členov)

2.          Rada SPF zároveň pri tejto príležitosti vyzve riadnych členov SPF, aby v lehote najmenej 30 dní predložili vlastné návrhy na zmeny Stanov aj so stručným zdôvodnením potreby zmeny a s určením svojho zástupcu do ad hoc pracovnej skupiny (ak o to bude mať člen záujem); 

3.          Rada SPF zároveň oznámi členom, že na základe posúdenia predložených návrhov na zmeny Stanov (v prípade návrhov rozsiahlych či komplikovaných zmien) môže na základe čl. 54 Stanov rozhodnúť o zriadení ad hoc pracovnej skupiny za účelom riadnej prípravy dodatku k Stanovám ako podkladu na rokovanie Rady a podľa okolností jeho odporučenie na zaradenie do programu Konferencie. Zloženie pracovnej skupiny, určenie predsedu a presné ciele určí Rada SPF potom, ako vyhodnotí predložené návrhy na zmenu Stanov a nominácie členov. 

 

Pozn. zriadenie pracovnej skupiny je vhodné organizovať až potom, ako bude SPF vidieť návrhy členov na zmeny Stanov. Zároveň platí, že SPF nemusí organizovať pracovnú skupinu v prípade, ak sa nestotožňuje s návrhom na zmenu, tj. SPF nie je povinná investovať čas, energiu a finančné zdroje do prípravy materiálov, s ktorými vedenie SPF nesúhlasí/nestotožňuje sa/nemá záujem presadzovať voči členskej základni. V takom prípade samozrejme člen je naďalej oprávnený požiadať o zaradenie o svojho návrhu do programu Konferencie samostatne. Výhodou pracovnej skupiny so širším zastúpením členov je to, že takéto návrhy majú väčšiu šancu prejsť hlasovaním na Konferencii. Bude vecou Rady SPF, v prípade zriadenia pracovnej skupiny, ako vymedzí účel a ciele pracovnej skupiny na základe predložených požiadaviek tak, aby výsledok jej práce bol na prospech SPF. 

 

Článok 54 Komisie ad hoc a pracovné skupiny

1. Výkonný orgán SPF môže v prípade potreby vytvoriť komisiu ad hoc alebo pracovnú skupinu, ktorá bude vytvorená na určitý čas nie dlhší ako dva roky a/alebo na stanovený účel.

2. Výkonný orgán SPF ustanoví predsedu a zloženie komisie ad hoc alebo pracovnej skupiny a určí jej účel, ciele, úlohy a termíny ich splnenia.

3. Vytvorená komisia ad hoc alebo pracovná skupina podliehajú priamo výkonnému orgánu SPF alebo určenému členovi výkonného orgánu SPF.

Autor SPF
Mohlo by vás zaujímať

Slovenská mužská vodnopólová reprezentácia na zraze v Košiciach

18.1.2022

Výberové konanie na obsadenie pozície

19.1.2022

Výberové konanie na obsadenie pozície

19.1.2022

Synchronizovaná plavkyňa Nada Daabousová ukončila športovú kariéru a pôsobenie v národnom tíme

16.1.2022

Vodnopólová legenda Roman Poláčik je späť!

14.1.2022

Bohatý program našich vodnopólových reprezentácií!

13.1.2022

Otvorený list prezidenta SPF Ivana Šuleka kompetentným orgánom!

6.1.2022

Likvidácia predajne Speedo!

5.1.2022

Školenie rozhodcov plávania

8.1.2022

Šťastné a veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2022 vám praje Slovenská plavecká federácia!

26.12.2022

Slovenská plavecká federácia, o. z., VYHLASUJE Výberové konanie na obsadenie pozície Reprezentačných trénerov vo vodnom póle pre univerzitné družstvá na rok 2022

28.12.2022

Slovenská plavecká federácia, o. z., VYHLASUJE Výberové konanie na obsadenie pozície Manažér reprezentácie SR ženských družstiev vo vodnom póle

23.12.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK