logologo_small
nedeľa, 23.02.2020|Posledná aktualizácia 25.1.2021 20:42


Registračný poriadok SPF.pdf
Registračný poriadok SPF učinný od 16.12.2020


Prestupový poriadok sekcií individuálnych plaveckých športov SPF účinný od dňa 01.12.2019.pdf
Výška provízií za sprostredkovanie získaných finančných alebo naturálnych plnení pre SPF.pdf
Smernica SPF o programe podpory profesionálnych športovcov SPF (PDF)
Platnost 24.06.2020 | ůčinnosť 01.07.2020
Súťažný poriadok vodného póla [16.11.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Súťažný poriadok plávania SPF účinný od 15.05.2019 [13.09.2019, Smernice a usmernenia].pdf
Súťažný poriadok plávania SPF účinný od 01.11.2019 [20.11.2019, Smernice a usmernenia].pdf
Registračný poriadok SPF účinný od 01.01.2020 [22.11.2019, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF Súťažný poriadok diaľkového plávania účinný od 15.6.2017 [19.06.2017, Smernice a usmernenia].pdf
Disciplinárny poriadok SPF účinný k 1. 7. 2016 [17.08.2016, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom [21.02.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Usmernenie Rady SPF č. 3-2014 pre organizátorov podujatí zaradených do Slovenského pohára žiakov v plávaní [04.02.2014, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom [21.02.2018, Smernice a usmernenia].pdf
KRITÉRIA SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania s upravenou prílohou platnou od roku 2018 [21.02.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Prestupový poriadok Sekcie vodného póla SPF účinný k 1.11.2018 [31.10.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Príloha č. 1 k SÚŤAŽNÉMU PORIADKU PLÁVANIA - Sadzobník pokút [18.01.2018, Smernice a usmernenia].pdf
SÚŤAŽNÝ PORIADOK PLÁVANIA účinný od 1. 2. 2018.pdf
Smernica SPF pre získavanie odborných spôsobilostí [16.08.2013, Smernice a usmernenia].pdf
KRITÉRIA SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF diaľkového plávania platné od roku 2018 [18.01.2018, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF o prijímaní rozhodnutí orgánov SPF elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“ účinná od 6.6.2018 [12.06.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Smernica SPF o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom realizačných tímov na akciách SPF účinná k 1.3.2018 [21.02.2018, Smernice a usmernenia]-_znenie_ku_1.3.2018.pdf
SMERNICA SPF o systéme zabezpečenia a organizácie šp. prípravy a nominácií reprezentačných družstiev v synchroniz akt. 21.2.2018 [21.02.2018, Smernice a usmernenia].pdf
Prílohy č. 1 až 5 k SÚŤAŹNÉMU PORIADKU PLÁVANIA účinného od 22. 3. 2017 [22.03.2017, Smernice a usmernenia].pdf
Smernica SPF o používaní služobných motorových vozidiel [01.06.2017, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu ta [10.04.2017, Smernice a usmernenia].pdf
Kritéria pre vyhlásenie najúspešnejších športovcov v synchronizovanom plávaní pre príslušný rok [12.12.2017, Smernice a usmernenia].pdf
Disciplinárny poriadok Sekcie vodného póla Slovenskej plaveckej federácie účinný k 1.1.2017 [12.01.2017, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA Slovenskej plaveckej federácie o prijímaní rozhodnutí orgánov SPF elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“ [11.10.2016, Smernice a usmernenia].pdf
KRITÉRIA Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania [14.01.2019, Smernice a usmernenia].pdf
Kritéria SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF synchronizovaného plávania platné od roku 2017 [22.03.2017, Smernice a usmernenia].pdf
Kritéria SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla [13.04.2017, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF č. 3:2013 o poskytovaní cestovných náhrad účinná od 01.02.2020 [30.01.2020, Smernice a usmernenia].pdf
SMERNICA SPF o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov účinná od 01.02.2020 [30.01.2020, Smernice a usmernenia].pdf
Smernica SPF o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športová reprezentácia určených reprezentantov a reprezentantov zaradených do Top Team SPF.pdf
Smernica SPF o poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov pri výkone dobrovoľníckej činnosti v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF.pdf
Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF v kategórii seniorov a o podmienkach poskytovania príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF.pdf
Smernica SPF o kritériách pre zaradenie do Top Teamu SPF talentovanej mládeže a o poskytovaní príspevku športovcom zaradených do Top Teamu SPF talentovanej mládeže.pdf
Kriteria spf pre zaradenie do menneho zoznamu utvaru talentovanej mladeze spf vodneho pola 2020.pdf
Kritéria SPF pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania.pdfSpracoval Kristína Kačincová
Autor Kristína Kačincová
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U25/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U24/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U23/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U22/P

25.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U21/P

25.2.2021

Zápis č. SPF/2021/R/Z1

26.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U20/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U19/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U18/P

22.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U16/P

15.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U17P

14.2.2021

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2021/R/U15/P

14.2.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK