logologo_small

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U41

utorok, 21.06.2022

Uznesenie Výboru sekcie synchronizovaného plávania SPF/2022/VSSP/U41/P

Uznesenie 2022 VSSP U41.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U44

Včera

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U43

Včera

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U36

Včera

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U42

21.6.2022

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U40

21.6.2022

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U39

21.6.2022

Zápis SPF/2022/SP Pracovná skupina/Z2

21.4.2022

Zápis SPF/2022/SP Pracovná skupina/Z1

21.4.2022

Zápis VSSP č. SPF/2022/VSSP/Z4/P

22.2.2022

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U9

11.2.2022

Uznesenie VSSP č. SPF/2022/VSSP/U12

11.2.2022

Zápis VSSP č. SPF/2022/VSSP/Z3/P

9.2.2022

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK