logologo_small

POZOR ZMENA !!! Podklady a informácie k Riadnej Konferencii SPF - AKTUALIZOVANÉ

utorok, 07.09.2021|Posledná aktualizácia 17.9.2021 18:27
Autor: Zuzana Blažová

AKTUALIZOVANÉ - Zverejnenie podkladov k rokovaniu Riadnej Konferencie SPF

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

V prílohe článku nájdete ďalšie materiály a podklady k rokovaniu Riadnej Konferencie SPF.

 • Rokovací poriadok Konferencie SPF
 • Pozvánka na Riadnu Konferenciu SPF s doplnením programu o nový bod 16 ( 16. Vylúčenie riadnych členov SPF ( v zmysle čl. 17 ods. 1 písm. c) Stanov SPF ( pozn. z dôvodu neprihlásenia žiadneho športovca alebo družstva do súťaže organizovanej SPF alebo jeho členmi v dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch; roky 2020 a 2021 sa nebrali do úvahy)
 • K bodu 7.: Správa prezidenta za rok 2020
 • K bodu 7.: Správa prezidenta za rok 2021
 • K bodu 8.: Výročná správa SPF a výročná správa výročná správa obchodnej spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. a Správa audítora k účtovnej závierke SPF a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. za rok 2019
 • K bodu 9.: Výročná správa SPF a výročná správa obchodnej spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. a Správa audítora k účtovnej závierke SPF a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. za rok 2020
 • K bodu 10.: Správa dočasného Kontrolóra SPF
 • K bodu 11.: Správa Rozhodovacej rady SPF
 • K bodu 12.: Návrh rozpočtu SPF za rok 2020
 • K bodu 13.: Návrh rozpočtu SPF za rok 2021
 • K bodu 14. a 15.: Materiály k Odvolaniu Športový klub polície Modrí Draci Košice
 • K bodu 16.: Aktívni členovia 2018,  Aktívni členovia 2019
 • K bodu 17.: Žiadosť o členstvo SPF
 • K bodu 18:  Návrh navrhovateľa Mgr. Ivana Šuleka na zmenu Stanov SPF v podobe Dodatku č. 3 aj s odôvodnením vrátane celého znenia, ako aj návrhu Smernice SPF o poskytovaní odmeny prezidentovi SPF a členom výkonného orgánu.

V zmysle rokovacieho poriadku môžu členovia SPF písomne doručiť najneskôr 5 (päť) dní pred rokovaním Konferencie návrhy na doplnenie programu Konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými podkladmi a dokumentmi.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POZOR ZMENA !!!!

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu ohľadom ochorenia COVID 19, Rada SPF na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla o konaní oboch Konferencií (Riadnej Konferencie SPF dňa 24.09.2021 v piatok a Volebnej Konferencie SPF dňa 25.09.2021 v sobotu) formou online platformy.

Všetky informácie a podklady Vám budú včas oznámené, zatiaľ si Vás však dovoľujeme požiadať o súčinnosť so zasielaním návratok delegáta:

     -  v prípade, že ste z dôvodu konania Konferencií prezenčnou formou doteraz zaslali návratky s uvedením osôb, ktoré by sa mohli osobne zúčastniť oboch Konferencií SPF, a teraz v prípade online formy by ste chceli zmeniť delegáta, prosím zašlite nové návratky, a to na každú Konferenciu zvlášť

    -  v prípade, že už zaslaného delegáta nebudete meniť, nie je potrebné návratky opäť posielať

    - v prípade, že ste v návratkách uviedli okrem delegáta aj náhradníkov, je potrebné pre účely online formy, aby ste vybrali len jednu osobu, ktorá sa online Konferencií a aj online hlasovania zúčastní a túto nám oznámili ( viac informácii bude nasledovať )

Súčasne si dovoľujeme požiadať riadnych členov SPF/kluby, ktorí ešte neposlali návratky delegátov na Konferencie SPF, aby tak obratom tieto zaslali v zmysle vyššie uvedených aktuálnych pokynov.

Uvedené prosím zasielajte na mailovú adresu blazova@swimmsvk.sk alebo poštovú adresu: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava najneskôr do 20.09.2021.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

zasadnutie Riadnej Konferencie SPF sa blíži ( piatok dňa 24.09.2021 ) a ako isto viete z predchádzajúcich rokov, podľa platných Stanov SPF sú Konferencie oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. To znamená, že Konferencie sa za riadnych členov zúčastňuje jeden delegát, ktorý má príslušný, Stanovami určený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo prostredníctvom náhradníka, pričom každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov s určením ich poradia a spôsobom ich zvolenia rovnakým, ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie.

V prílohe tohto článku nájdete nápočet riadnych členov SPF k 25.08.2021, návratku delegáta, ako aj Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov, ktorí boli zaznamenaní do evidencie na základe návratiek a predložených oprávnení zúčastniť sa na Konferencii SPF, zaslaných pri príprave Konferencie SPF k 22.09.2020, ktorá bola zrušená, ako pomôcku.

V každom prípade Vás prosíme o vyplnenie Návratky delegáta u každého riadneho člena SPF, ktorú prosím vytlačte, vyplňte, podpíšte a zašlite späť spolu s oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do 10.09.2021. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF.

Dovoľujeme si pripomenúť a poukázať na to, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je Vašou povinnosťou ako člena SPF ( čl. 23 ods. 1 písm. g) Stanov SPF ).

Záverom ešte dodávame, že nakoľko sa zatiaľ obe Konferencie SPF uskutočnia prezenčne, každému delegátovi sa preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a každému delegátoviktorý o to požiada,  SPF zabezpečuje na vlastné náklady SPF aj ubytovanie s raňajkami (noc z piatka 24.09.2021 na sobotu 25.09.2021).

Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sknajneskôr do 16.09.2021 do 12:00 hod.

Ďalšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.

 

Konferencia_2021_nápočet k 25.08.2021_na_zverejnenie.pdf
NÁVRATKA 24.09.2021.pdf
Zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov_2020_aktual k 22.09.2020.pdf

   

rokovaci_poriadok_k_spf.pdf
Pozvánka na Konferenciu SPF_ 24.09.2021_doplnenie bodu 16.pdf
Správa prezident 2020.pdf
Správa prezidenta 2021.pdf
sprava-nezavisleho-auditora-z-auditu-uctovnej-zavierky-spf-2019-vratane-vyrocnej-spravy-2019.pdf
Vyrocna sprava SPF 2020 final.pdf
Správa dočasného Kontrolóra SPF.pdf
Správa o činnosti Rozhodovacej rady SPF.pdf
Rozpočet 2020_Konferencia SPF.pdf
Rozpočet 2021_návrh 10%_16092021.pdf
K bodu 14 a15_Odvolanie voci rozhodnutiu SPF rozRada.pdf
K bodu 14 a 15_SPF_Navrh uznesenia na konferenciu.pdf
K bodu 14 a 15_SPF_List pre ucastnikov konferencie.pdf
K bodu 14 a 15_RR_SPF_ROZHODNUTIE_SPF_2019_RR_RR1_U2_P.pdf
K bodu 14 a 15_Rozhodnutie_č_SPF_2019_RR_P1_Rozhodovacej rady Slovenskej plaveckej federácie.pdf
K bodu 14 a 15_Odvolanie voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF2019RRP1 zo dňa.pdf
K bodu 14 a 15_ Plnomocenstvo.pdf
K bodu 16_2019_akt_clen.pdf
K bodu 16_Aktívni členovia_2018.xlsx
K bodu 17_Žiadosť o členstvo v SPF.xlsx
K bodu 18_dodatok 3_stanovy SPF s odovodnenim final.docx
K bodu 18_konf_stanovy so zapracovanym dodatkom 3.docx
SMERNICA_odmeny vykonnych organov SPF.docx
Zuzana Blažová
Mohlo by vás zaujímať

Slovenský pohár v diaľkovom plávaní 2021, záverečné hodnotenie

Dnes

Ako dopadlo Superfinále Slovenského pohára v diaľkovom plávaní v Štúrove ?

Dnes

6. MEC Cup a Majstrovstvá SR Juniorov a Mladších žiakov v synchronizovanom plávaní

Dnes

Viac pohybu na školách - nový koncept školského športu aj s našimi akvabelami Chiarou a Nadou

Dnes

Superfinále Slovenského pohára v diaľkovom plávaní v Štúrove

17.9.2021

Športový podcast NŠC s dekanom FTVŠ UK Bratislava na tému - Periodizácia v športovom tréningu

17.9.2021

Plán práce na RTC 2021 Reprezentačné družstvo SR žien vo vodnom póle

14.9.2021

Rozhýb sa na BeActive Night!

14.9.2021

VIDEO! Krásne finálové video z vyvrcholenia Slovenského pohára vo vodnom póle mužov

14.9.2021

Krásne 7. miesto pre náš tím na záver 1. ME Mladších juniorov v synchronizovanom plávaní v chorvátskej Rijeke

12.9.2021

Skvelé vodnopólové finále v Slovenskom pohári pre Nováky, KVP získal pohár po 14-ty krát v histórii

14.9.2021

Sobota v znamení dvoch 10. miest na 1. ME Mladších juniorov v synchronizovanom plávaní

12.9.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK