logologo_small

Prezident SPF

Mgr. Ivan Šulek
Na volebnej konferencii SPF, ktorá sa konala 25.09.2021 bol zvolený na ďalšie obdobie za jej prezidenta Ivan Šulek.

Prezident a jeho postavenie

 1. Prezident je štatutárnym orgánom SPF, ktorý je oprávnený konať v mene SPF. 
 2. Prezident je najvyšším predstaviteľom SPF v rámci medzinárodných stykov, ako aj vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným športovým federáciám a zväzom. 
 3. Prezident je členom výkonného orgánu s právom hlasovať. 
 4. Na zastupovanie SPF môže Prezident splnomocniť v stanovenom rozsahu viceprezidentov, člena výkonného orgánu, príslušného pracovníka Sekretariátu SPF alebo so súhlasom výkonného orgánu aj inú osobu. 
 5. Prezident koná v mene SPF v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a je oprávnený v mene SPF podpisovať všetky písomnosti. 
 6. Prezident predsedá zasadnutiam najvyššieho orgánu SPF - Konferencie, výkonného orgánu, ako aj pracovných skupín, v ktorých bol ustanovený za predsedu. Prezident je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov SPF, ako aj všetkých orgánov členov SPF, pričom má právo vyjadriť svoje stanoviská a predkladať návrhy a odporúčania. 
 7. V prípade nemožnosti výkonu funkcie Prezidenta, zastupuje prezidenta prvý viceprezident. Ak to nie je možné, právomoci Prezidenta vykonáva v nevyhnutnom rozsahu do najbližšej Konferencie člen výkonného orgánu SPF poverený na základe rozhodnutia výkonného orgánu. 

Najdôležitejšími úlohami prezidenta sú: 

 • vystupovať v mene SPF, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi
 • vystupovať v mene SPF, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy v rámci medzinárodných stykov, najmä vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným športovým federáciám/zväzom 
 • koordinovať vzťahy medzi SPF, medzinárodnými športovými organizáciami pôsobiacich, avšak nie len, v plaveckých športoch, ako aj vzťahy SPF s ostatnými športovými organizáciami 
 • iniciovať, uskutočňovať a podporovať spoluprácu SPF ako národného športového zväzu so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými inštitúciami Slovenskej republiky, ako aj s inými športovými zväzmi, 
 • zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov SPF za účelom naplnenia cieľov vykonávaním hlavných činností uvedených v článku 3
 • prostredníctvom Sekretariátu SPF realizovať rozhodnutia prijaté Konferenciou a výkonným orgánom
 • plniť úlohy vyplývajúce z uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov, administratívno-organizačných vzťahov a zodpovednosť za dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovného poriadku a ostatných predpisov SPF zamestnancami SPF

Právomoci prezidenta

 1. Prezident je oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve SPF, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok SPF, iba po predchádzajúcom súhlase najvyššieho orgánu SPF a po zabezpečení a zvážení stanoviska a odporúčania Kontrolóra. 
 2. Prezident je oprávnený v mene SPF uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 10.000.- Eur bez DPH až po predchádzajúcom súhlase výkonného orgánu, ak podľa Stanov schvaľovanie zmluvného vzťahu nie je vyhradené najvyššiemu orgánu SPF. Hodnota zmluvného vzťahu sa vzťahuje aj na zmluvné vzťahy, v ktorých sú platby rozdelené na niekoľko samostatných platieb alebo do pravidelných periodických platieb v rámci účtovného obdobia SPF, ) ktorých súčet je rovnajúci sa hodnote nad 10.000,- Eur bez 84 DPH a ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Bez predchádzajúceho súhlasu výkonného orgánu je Prezident oprávnený uzatvárať len zmluvné vzťahy týkajúce sa zabezpečenia akcií športovej reprezentácie a to do hodnoty 50.000,- Eur bez DPH. 
 3. Prezident je oprávnený v odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadnu Konferenciu. 
 4. Prezident je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach vo výkonnom orgáne a/alebo s Kontrolórom alebo v príslušných komisiách. SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK