logologo_small

Príhovor prezidenta SPF Ivana Šuleka ku covidovej situácii a plánom v roku 2021

piatok, 22.01.2021|Posledná aktualizácia 22.1.2021 10:09

Vážení kolegovia, tréneri, športovci, rodičia,

dovoľte aby som Vám úvodom všetkým zaprial krajší, veselší, športovejší a hlavne zdravší rok 2021 ako bol rok predchádzajúci. Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav a s ním spojenými opatreniami vydanými ústrednými štátnymi orgánmi v súvislosti so šírením vírusu covid19, sú krajne nepriaznivé podmienky pre plavecké športy. S tým je spojených množstvo úloh, ktoré musíme riešiť vo všetkých športoch. Mali by sme sa preto spoločne zomknúť a snažiť sa všetci spolu o nový reštart plaveckých športov, namiesto vytvárania si medzi sebou nepriateľov. Dnes by v našej komunikácii nemali mať miesto vlastnosti ako závisť, neprajníctvo, ohováranie, nenávisť, nekonštruktívna kritika a iné. Verím že situácia do ktorej sme sa všetci dostali je nepriaznivá, ale my športovci sa dokážeme rýchlejšie adaptovať na akékoľvek podmienky, ak tvoríme pevný tím založený na vzájomnej dôvere. Rád by som vás touto cestou požiadal o vzájomnú dôveru medzi členmi SPF, ako aj o dôveru členov SPF vo vzťahu k sekretariátu a riadiacim orgánom SPF. Sme servisnou organizáciou pre vás športovcov a našou úlohou je vytvárať pre vás čo najlepšie podmienky o čo sa aj snažíme.

Bolo nesmierne zložité vybaviť pre štyri plavecké športy jediné karanténne stredisko XBS Šamorín bublina č.1 (bazény 25 m 8 dráh a 50 m 10 dráh) , kde nám boli dané minimálne kapacitné podmienky na jeho otvorenie (120 osôb), ktoré garantovali najnižšiu cenu pobytu. Uvedomujeme si že cena na jednu osobu vo výške 60 Eur je pre SPF aj športové kluby vysoká a zároveň nepokryje požiadavku viac ako 4 tisíc členov zo 120 klubov. Preto sme spolu s prezidentom SOŠV a vedením XBS požiadali Fond na podporu športu o preplatenie 50% nákladov na karanténne stredisko po celý rok 2021. Zároveň sme požiadali ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu o preplatenie 50 % nákladov z ceny nájmu v XBS v roku 2020. Nakoľko nevieme do kedy bude pretrvávať súčasný najvyšší čierny stupeň varovania podľa covid automatu viď.

covid-automat.pdf

museli sme zabezpečovať v spolupráci s SOŠV, ministerstvom a ÚVZ ďalšie bubliny pre fungovanie našich športovcov. Bublina č.2 Národné vodnopólové tréningové centrum Nováky – 33 metrový bazén prioritne pre vodné pólo a bublina č.3 bazén - 8 dráhová 25ka s hotelom, fitnescentrom a halou v Spišskej Novej Vsi. Vybavovanie je náročné a denne komunikujem na úrovni minimálne 4 subjektov, čo predlžuje čas otvorenia ďalších karanténnych stredísk. Spolu s ministerstvom školstva sme upravili 1, 2 a 3 stupeň varovania v covid automate pre prevádzku plaveckých bazénov, kde by sme po jeho zapnutí na tretí stupeň varovania (červená farba) mohli otvoriť bazény 25 a 50 metrové na celom Slovensku podľa aktuálnej situácie v regiónoch pre dve osoby na dráhu, čo je spolu 12 osôb pri šiestich dráhach a 16 osôb pri ôsmich dráhach za podmienky pravidelného testovania. V druhom stupni varovania by to bolo 30% kapacity bazénu, podmienka testovania a pri prvom stupni varovania 50% kapacity bazénu pri podmienke testovania. Na zavedenie covid automatu čakáme najviac, čo by umožnilo otvoriť bazény na celom Slovensku.

Fond na podporu športu vydal prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.  Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných prostriedkov. https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura?tab=aktualne-vyzvy Na základe uvedeného vyzývam športové kluby, aby túto informáciu čo najskôr tlmočili mestám, resp. VÚC aby sa zapojili do tejto výzvy, nakoľko športová infraštruktúra pre plávanie je na Slovensku žalostná.

Financovanie z rozpočtu SPF – po rokovaní s Ministerstvom školstva sme pre absolútny lockdown plaveckej infraštruktúry dostali výnimku na použitie dotácie za rok 2020 tretiu a štvrtú splátku až do marca 2021, čím je možné dočerpať pridelené dotácie za rok 2020 a zároveň ich presúvať medzi kapitolami. Na rok 2021 máme podpísanú novú zmluvu s ministerstvom školstva na 3 milióny 200 tisíc Eur, čo je o 100 tisíc Eur viac ako za rok 2020. Prvú splátku by sme mali dostať na účet do konca januára a preto vám oznámime koľko financií by ste mohli začiatkom februára dostať na športovú činnosť z kapitoly s príslušnosťou ku klubu podľa počtu športovcov 15% z rozpočtu SPF (počítajte minimálne s výškou ako v roku 2020). Rovnako budeme prideľovať peniaze na rozvoj talentovaných športovcov 20% z rozpočtu a športovú reprezentáciu 25% z rozpočtu. Opäť by sa sumy mali pohybovať na úrovni minulého roka, avšak vyplácať ich budeme postupne, v 4 splátkach.

Ponuka sústredenia na kluby ktorú ste dostali, bude platná až do uvoľnenia opatrení pri udržaní rovnakej ceny (ak dôjde k pomoci zo zdrojov FNPŠ viď. vyššie tak bude o 50% znížená). Jednotlivé reprezentácie budú mať hradené pobytové náklady z rozpočtu SPF až do uvoľnenia opatrení podľa súčasných nastavení – Top reprezentácia 100%, B reprezentácia a juniorská reprezentácia 50% a príspevok pre 8 najlepšie dievčat a 8 najlepších chlapcov podľa FINA bodov kategórie EYOF s príspevkom 20 Eur na deň. Kluby úhrada prenájmu bazéna cez SPF. Koordinácia naplnenia kapacity bazénov je prostredníctvom SPF tak, aby mali možnosť využiť bazén reprezentanti plávania, synchronizovaného plávania a diaľkového plávania. Zvyšný počet bude doplnený klubmi do maximálne možnej kapacity. Pre plaveckých reprezentantov všetkých kategórií, uvažujeme o poskytnutí dvojtýždenného sústredenia pred súťažou Veľká cena Slovenska na plnú úhradu SPF (závisí od zostatku na účte za rok 2020).

Súťaže organizované SPF  – v druhej polovici decembra organizovala SPF na plnú úhradu kontrolné plavecké preteky pre všetkých reprezentantov, vrátane kategórie EYOF, ktorí mali preplatený 30 dňový pobyt v rámci sústredenia, ako aj pre členov ÚTM, ktorí nastúpili iba na súťaž. Majstrovstvá SR v synchronizovanom plávaní zorganizovala SPF na plnú úhradu pre juniorské a seniorské reprezentantky SR v mesiaci december a január. Vodné pólo sa vzdalo súťaží v prospech sústredenia družstva žien pred kvalifikáciou na OH Tokio v Terste. Včera bola odoslaná na kluby nasledovná ponuka: Slovenská plavecká federácia bude v karanténnom tréningovom centre v Šamoríne organizovať plavecké podujatia, ktorých názov ešte nie je finálne schválený VSPL a Radou SPF. Termín podujatí je 16.-18.2.2021 pre kategóriu mladší a starší žiaci a termín 19.-21.2.2021 je pre kategóriu seniori a juniori. Je nutné zdôrazniť, že SPF si je vedomá momentálnej nepriaznivej situácie a výpadku tréningov pre väčšinu členov SPF a v tejto veci sa vedie stále diskusia ohľadne samotného názvu pretekov. VSPL v spolupráci so športovým riaditeľom pripravilo krátke hlasovanie o názve podujatia, aby zaujali svoje stanovisko, ktoré bude slúžiť ako podklad pre rozhodnutie členov sekcie plávania a následne Rady SPF. V kalendári podujatí na rok 2021 nájdete v príslušných termínoch konania preteku informatívny program podujatí, ktorý aj spolu s názvom bude podliehať finálnemu schváleniu. Zároveň by sme vás chceli poprosiť, aby ste nám v čo najkratšom možnom čase zaslali dotazníky, ktoré každý oddiel obdržal na svoju e-mailovú adresu. Potrebujeme v dohľadnej dobe a najlepšie čím skôr vedieť, koľko osôb by sa týchto podujatí zúčastnilo, ako aj ďalšie náležitosti v dotazníku. Na túto správu boli žiaľ viac negatívne ako pozitívne ohlasy, preto uvažujeme nad zrušením tejto súťaže v prospech sústredenia reprezentantov a klubov. Ak by sa konala táto súťaž ako avizované majstrovstvá Slovenska v plávaní všetkých kategórií, za účasti iba obmedzeného počtu športovcov z objektívnych dôvodov, SPF by prispela sumou 20 Eur na jedného pretekára/deň so zabezpečením plného rozhodcovského zboru. Ak mala byť súťaž opäť iba ako testovacie preteky a pre vybraných športovcov v bubline, súťaž by bola duplicitná ako v decembri a preto stráca svoj význam z hľadiska efektivity vynaložených prostriedkov, preto by SPF neprispievala na súťažiacich. Ďalšie podujatie plánuje SPF z dôvodu uzavretých bazénov opäť v bubline v dňoch 5.-7. marca pod názvom Veľká cena Slovenska, ktoré je zaradené ako kvalifikačné podujatie na OH 2021 v kalendári medzinárodnej plaveckej federácie FINA a európskej federácie LEN. Toto podujatie bude v spolupráci s XBS a podporované SPF a čiastočne XBS.

Volebná konferencia SPF – už od marca v roku 2020 sa snažíme o zorganizovanie prezenčnej formy pracovnej a volebnej konferencie SPF, ale žiaľ pandemická situácia zmarila všetky plánované termíny. Aj vzhľadom na situáciu plánujeme samostatne volebnú konferenciu SPF so schválením úprav a doplnení v Stanovách SPF, ktorá bude online formou prostredníctvom komunikácie zoom a jednoduchej hlasovacej aplikácie. Plánovaný termín je 27. február 2021. Pred konferenciou bude online školenie pre oboznámenie sa so systémom hlasovania. Následne po uvoľnení opatrení bude riadna pracovná konferencia prezenčnou formou so schvaľovaním rozpočtu a kompletnými správami o činnosti.

Nové projekty a reštart – SPF aj popri plnení množstva povinností pripravuje ďalšie projekty na reštart našej činnosti.

 1. Máme pripravenú 300 stranovú metodickú príručku pre trénerov plaveckých klubov a plavecké školy, ktorá obsahuje najnovšie trendy výuky techniky plaveckých spôsobov a tréningové metódy pre začínajúcich športovcov v kluboch.
 2. V spolupráci s ministerstvom školstva sme pripravili projekt Školskej športovej ligy, ktorá bude fungovať na prvom stupni základných škôl, kde garantom bude SPF a športové kluby v jednotlivých mestách. Pôjde o jednoduché súťaže v plávaní a vo vodnom póle.
 3. Plánujeme otvoriť Národné tréningové olympijské centrum SPF v Šamoríne, kde sme získali spolu s SOŠV a XBS trénera zvučného mena Dirka Langeho.
 4. Plánujeme zmeniť systém vzdelávania trénerov a spolupracovať aj s českými fakultami telesnej výchovy a športu, väčšiu úlohu bude mať v systéme SPF, ktoré bude organizovať špeciálnu časť.
 5. Plánujeme online školenie rozhodcov všetkých kategórií a systém hodnotenia.
 6. Plánujeme zaviesť online tréningové denníky pre reprezentantov SR pre lepšiu evidenciu a kontrolu športovcov a zároveň zaviesť u reprezentácií oponentúry plánov a ich vyhodnotenie.
 7. Plánujeme zaviesť elektronickú knižnicu pre trénerov.
 8. Pripravujeme v spolupráci s FTVŠ Bratislava vydanie kroniky plaveckých športov SPF.
 9. V spolupráci s ministerstvom školstva chceme zaviesť plávanie na školách ako povinný predmet pre žiakov prvého stupňa ako je to v okolitých krajinách.
 10. Plánujeme obnoviť činnosť odborných komisií (vrcholového športu, rozhodcovská, metodická...) pri jednotlivých sekciách s paritným zastúpením jednotlivých oblastí.
 11. Pripravujeme v spolupráci s SOŠV reštart pomoci klubom po covide-19.

Ďalšie projekty predstavíme v druhom polroku 2021.

Prípadné otázky, pripomienky a návrhy adresujte prosím na: prezident@swimmsvk.sk na ktoré vám rád odpoviem osobne, resp. ich postúpim na príslušnú sekciu športu.

Prezident SPF Ivan Šulek


Spracoval Patrik Pavelka
Autor
Značky
home
top
Mohlo by vás zaujímať

Kontrolné preteky v šamorínskej bubline príjemne prekvapili, Trníková prekonala bradatý rekord Moravcovej

Včera

Volebná Konferencia SPF 2021

Včera

Nedeľa v Šamoríne LIVE

21.2.2021

V sobotu popoludní ONLINE s našimi juniormi a seniormi

20.2.2021

Juniori a seniori v sobotu dopoludnia LIVE zo Šamorína

20.2.2021

V Šamoríne v piatok popoludní sme ONLINE s juniormi a seniormi

19.2.2021

Čo bude s vodným pólom na Slovensku?

19.2.2021

Štvrtok popoludní ONLINE na poslednom poldni

18.2.2021

Aj vo štvrtok sme v Šamoríne ONLINE

18.2.2021

Sme ONLINE aj v stredu popoludní

17.2.2021

Sledujte nás LIVE aj v stredu dopoludnia!

17.2.2021

Aktualizácia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ohľadom hraničného režimu

17.2.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK