logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U165/P

streda, 02.08.2023|Posledná aktualizácia 2.8.2023 16:30

Rada SPF schvaľuje úpravu SMERNICE Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy v plaveckých disciplínach, článku II. Bodu 13, týkajúceho vyplácania odmeny osobnému trénerovi. Návrh zmeny znenia článku II. Bodu 13 bližšie špecifikuje vyplácanie a určenie miery podielu odmeny v prípade, ak osobných trénerov podieľajúcich sa na príprave plavca-rekordéra je viacero, v prípade ak športovec neurčí podiel akým sa podieľajú tréneri na jeho príprave v HŠP (Harmonogram Športovej Prípravy), a ak nastane aj situácia, že rekord prekoná plavec, ktorý nemá povinnosť viesť HŠP, kde spravidla športovec uvádza meno/á osobného trénera resp. trénerov podieľajúcich sa na jeho/jej príprave. Pôvodné znenie článku II. bodu 13: Osobný tréner (s platnou registráciou u SPF a trénerskou kvalifikáciou) dostane 50% sumy odmeny stanovenej pre plavca. Navrhovaná úprava článku II. bodu 13: Odmena osobnému trénerovi resp. osobným trénerom uvedených v HŠP (“harmonogram športovej prípravy”) športovca je vyrátaná ako čiastka 50% zo sumy odmeny stanovenej pre plavca. Ak sa na príprave športovca podieľa viacero trénerov a reprezentant v HŠP určil mieru podielu v práce trénerov v percentách, potom sa tým istým podielom rozdelí aj výška stanovenej odmeny medzi trénerov. Ak miera podielu na príprave nie je určená, podiel sa stanoví rovným dielom medzi uvedených trénerov v HŠP. V prípade, že rekord prekoná plavec bez HŠP, podiel prislúchajúcej odmeny pre trénerov sa stanoví v uznesení pre vyplatenie odmeny za rekord. Podmienkou vyplatenia odmeny je platná členská registrácia SPF a platná licencia slovenského športového odborníka – kvalifikácia tréner.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U165P - Úprava smernice za prekonané rekordy.pdf
Návrh na uznesenie Rady SPF U165 - Uprava Smernice o odmenach za prekonane Rekordy SR.pdf
U77_uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U77 - Uprava Smernice o odmenach za prekonane Rekordy SR.pdf
U77 - PRILOHA Smernica SPF odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy - úprava 07.2023 .pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U94/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U93/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U92/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U91/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK