logologo_small

List delegátom SPF

pondelok, 05.02.2024|Posledná aktualizácia 6.2.2024 14:35

info.jpg

Vážení delegáti,

vzhľadom na navrhované opatrenia z vyhodnotenia kontrolnej činnosti uvedené v Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu sp. zn. č. HKŠ-2023/41 zo dňa 30.11.2023 (Správa o kontrolnej činnosti HKŠ-2023/41 | Slovenská plavecká federácia (swimmsvk.sk)) v zmysle kontroly vykonanej na podnet klubov:

IUVENTA AQUATIX, o.z., sídlo: Karloveská 2951/64, 842 58 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 00688797;

Klub športového potápania ŽRALOK, o.z., sídlo: Štefana Králika 3/A 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová, IČO: 30851319;

Slávia STU Artistic Swimming, sídlo: Budovateľská 1064/28, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 52098605;

TJ Slávia STU v Bratislave, Oddiel synchronizovaného plávania, sídlo: Májová 2483/21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 00598640;

Športový klub AQUASPORT LEVICE, sídlo: Nová ul. 6000/5, 93401 Levice, IČO: 36105538;

Športový klub polície Modrí Draci, sídlo: Košice Protifašistických Bojovníkov 821/4, 04001 Košice-Staré Mesto, IČO: 42103100;

si Vás dovoľujeme informovať, že Rada SPF rozhodnutím dňa 31.1.2024

(https://swimmsvk.sk/zapisc.spf/2024/r/z2)

zvolala zasadnutie mimoriadnej Konferencie SPF, ktorá sa uskutoční dňa 23.2.2024 v Dome športu (Múzeum SOŠV) o 14.00 hod, prezenčnou formou.

Toto oznámenie nie je pozvánkou na konferenciu. Pozvánka Vám bude doručená aj s podkladmi k rokovaniu Konferencie v zákonnej lehote, tj. najmenej 7 dní pred zasadnutím Konferencie.

Vo vzťahu k podkladom, ktoré podľa požiadavky sťažovateľov a HKŠ majú byť predmetom schvaľovania Konferenciou uvádzame, že niektoré už medzičasom boli prerokované a schválené, to znamená, že opätovne sa o nich nebude rokovať a v predbežnom návrhu programu Konferencie sa uvádzajú na záver len pre formálnu úplnosť a odstránenie pochybností vždy s príslušným komentárom – ide o: návrh Volebného poriadku SPF, návrh na zmenu Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF a návrh Zmluvy o podpore národného športového projektu v roku 2023 pre plavecké športy a podmienok podpory.

 

Predbežne navrhovaný program mimoriadnej Konferencie SPF 2024:

1. Príchod delegátov a hostí – prezentácia

2. Otvorenie rokovania Konferencie SPF a overenie uznášaniaschopnosti

3. Schválenie mandátovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

4. Správa mandátovej komisie

5. Schválenie programu mimoriadnej Konferencie SPF

6. Správa o činnosti prezidenta a výkonného orgánu SPF za 2022 

7. Výročná správa kontrolóra SPF za 2022

8. Voľba viceprezidenta pre vodné pólo na obdobie do konania volebnej Konferencie SPF 2024.

9. Voľba viceprezidenta pre plávanie na obdobie do konania volebnej Konferencie SPF 2024.

10. Návrh na odvolanie prezidenta SPF. – návrh predložený (podpísaný) členmi SPF:

 1.) Plavecký klub ORCA Bratislava – Mgr. Irena Adámková,

2.) IUVENTA AQUATICS – Ing. Marián Viazanko,

3.) TJ Slávia STU Bratislava – Ing. Jana McDonnell,

4.) Športový klub polície Modrí Draci – JUDr. Ľubomír Myndiuk,

5.) Plavecký klub ORCA SPORT – Jiří Adámek

11. Rôzne – informácia o bodoch programu, ktoré boli obsahom správy HKŠ a boli už medzičasom prerokované/schválené,

- Schválenie Volebného poriadku – medzičasom prijatý

- Schválenie zmeny Smernice SPF o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SPF – medzičasom prijaté

- Odvolanie viceprezidenta pre vodné pólo – medzičasom bezpredmetné z dôvodu odvolania z funkcie na Konferencii v máji 2023 - SPF/2023/K/Z1/U17

- Schválenie návrhu Zmluvy o podpore národného športového projektu v roku 2023 pre plavecké športy a podmienok podpory – medzičasom prijaté

- Schválenie kritérií rozdelenia príspevku podpory národného športového projektu na účel rozvoj športu mládeže v plaveckých športoch medzi riadnych členov – medzičasom prijaté

12. Ukončenie zasadnutia

V prípade Vašich návrhov na doplnenie programu Vás prosíme o ich zaslanie aj s krátkym odôvodnením a príslušnými podkladmi a dokumentmi najneskôr do 18.2.2024 na adresu konferenciaSPF@swimmsvk.sk a sekretariat@swimmsvk.sk 

 

V Bratislave, dňa 5.2.2024            Mgr. Ivan Šulek v.r.

Spracoval Patrik Pavelka
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie VSDP č. SPF/2024/VSDP/U3

Včera

Uznesenie VSDP č. SPF/2024/VSDP/U2

Včera

Vyhodnotenie akcie - MS Doha 03.-09.02.2024

Včera

Ocenený plavec Samuel Košťál: ,, Rok 2023 bol zatiaľ môj najúspešnejší v kariére!"

29.2.2024

Ďalšie kolo pretekov v Zimnom plávaní v Dunajskej Strede

27.2.2024

Plán práce na RTC 2024 Reprezentačné družstvo SR žien vo vodnom póle

26.2.2024

Plán práce na RTC 2024 Reprezentačné družstvo SR mužov vo vodnom póle

26.2.2024

Nominačný list | Sústredenie plaveckej reprezentácie, 10. -17.03.2024, Šoproň, Maďarsko

25.2.2024

Záverečné hodnotenie akcie | Majstrovstvá sveta v plaveckých športov + prípravný zraz

22.2.2024

Nominačný list | Sústredenie plaveckej reprezentácie 11.03. - 20.03.2024, Limassol, Cyprus

21.2.2024

Zmena termínu vyhlásenia najúspešnejších športovcov SPF za rok 2023!

26.2.2024

Uznesenie VSPL č.SPF/2024/VSPL/U5/P

26.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK