logologo_small

Informácie pre členov SPF o víruse COVID 19 - Aktualizované o novinky!

streda, 19.08.2020|Posledná aktualizácia 19.8.2020 10:57Milí športovci, tréneri, športoví odborníci, nachádzame sa v čase, keď každého z nás zamestnávajú myšlienky spojené s obavami, rôznymi otázkami k dnešnej mimoriadnej situácii, ale  aj o budúcnosti našich športovcov, trénerov a športových klubov. Preto sme sa rozhodli zozbierať  najdôležitejšie informácie a odkazy na stránky, ktoré súvisia s touto chorobou. Slovenská plavecká federácia komunikuje s kompetentnými orgánmi ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu, ako aj so Slovenským olympijským a športovým výborom, a snaží sa získať maximum odpovedí na otázky, ktoré sa vynárajú v súvislosti s korona vírusom. Hľadáme tiež spôsob ako minimalizovať  dôsledky tejto nebezpečnej a neviditeľnej choroby. Budeme sa snažiť priebežne zaoberať všetkými vašimi otázkami  a následne ich zverejňovať na webovej stránke SPF. Posielajte prosím svoje otázky na adresu: prezident@swimmsvk.sk

Zozbierali sme najčastejšie sa vyskytujúce otázky, ktoré nám položili naši členovia SPF a pokúsili sme sa vám dať na nich odpovede, ďalšie otázky a odpovede budeme naďalej dopĺňať a ukladať podľa aktuálnosti. Odporúčania a informácie vám budú poskytnuté po našom dôkladnom preverení. Budú však vo všeobecnosti výsledkom nášho v niektorých prípadoch aj subjektívneho hodnotenia následkov mimoriadnej situácie. Napriek starostlivému zváženiu každej odpovede na vami položenú otázku nemôžeme bezvýhradne zaručiť, alebo prijať žiadnu zodpovednosť. Zažívame výnimočnú, doteraz nevídanú situáciu, ktorá sa každý deň, no niekedy aj hodinu mení. Veľa nezodpovedaných otázok máme aj my z ústredných orgánov, s takouto situáciou však nikto nerátal. Nepočítalo sa s ňou ani v zákone o športe, resp. v právnych ustanoveniach. Preto sa spoliehame v prvom rade na zodpovednosť každého jedného člena SPF.

19.08.2020 Dôležité INFO o pripravovaných opatreniach

Plánované zmeny od 01. septembra 2020 - viacej na stránkách Ministerstvá zdavotníctva SR

Staršie oznamy

20.05.2020 Od dnes vstupuje do platnosti ďalšie uvoľňovanie opatrení zavedených vládou pre epidémiu nového koronavírusu. Pozrite si, aké zmeny štvrtá fáza prináša, hlavne si pozrite to, čo sa nás dotýka, celé znenie : http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf?fbclid=IwAR17TMg6Va_A-oq0395KKmcyq6vxRRObsEkQ1pPrTQcpogMluWkhz1Bsu44

19.05.2020 Od stredy otvorenie vnútorných športovísk a plavární, zatiaľ len pre organizovaný šport : https://www.olympic.sk/clanok/od-stredy-sa-otvaraju-aj-vnutorne-sportoviska-plavarne-zatial-len-pre-organizovany-sport?fbclid=IwAR31DNCOcrW0O6FjBNc3yQzkpKOT2LQy2rM2eYXDkqooAkmbM09yUa2jW2U

17.05.2020 Ako pomôcť nášmu športu efektívne a čo najskôr : https://beta.ucps.sk/ako-pomoct-slovenskemu-sportu-efektivne-a-co-najskor-iii-fond-na-podporu-sportu-by-sa-mal-vyuzit-aj-na-jeho-zachranu?fbclid=IwAR1iIcNU6a3xxFyW_os1N0Ng5S9j_wtxmfmu7vCseAKkHQr8qxBCcR94Ukk

03.05.2020 Užitočná pomôcka pre športové subjekty : http://www.ucps.sk/Prakticka_pomocka_pre_sportove_subjekty_k_cerpaniu_financneho_prispevku_na_prekonanie_krizy_COVID19_?fbclid=IwAR29NUgL5n-tTWFL1NhgDl-p_GkTXJXoVFRaTcDRmlI9VFPLZoB3w2t0bLo

03.05.2020 Často kladené otázky : https://www.olympic.sk/informacnyservis?fbclid=IwAR0vGuYbLBlP3g8XY14HHNd-PuWxudlYLVRW_Gb-sNLsIiMnd-DgVh4EB-Q

03.05.2020 Odpovede a otázky na jednom mieste : https://www.olympic.sk/clanok/odpovede-na-otazky-sportoveho-hnutia-na-jednom-mieste?fbclid=IwAR35iMrtXWrOua4qwL95TApimFMtiqmQbHI1BQBNIHO45QObY-QHowQN074

30.04.2020 Ivan Husár, štátny tajomník na svojom FB profile avizoval : ,,Aktuálna informácia ohľadne otvárania fitness centier a vonkajších bazénov: hlavný hygienik MUDr.Mikas skúsi predložiť návrh v pondelok na konzíliu odborníkov ÚKŠ."

30.04.2020 Doprava a kúpaliská, štát pomôže aj podnikom verejnej správy: https://www.ta3.com/clanok/1182185/doprava-aj-kupaliska-stat-pomoze-i-podnikom-verejnej-spravy.html?fbclid=IwAR1-StNDggT1M0UAdf1GEa0sWZzCGVKtoHOUcfcPnJdkriyM72WvS-3-oKI

29.04.2020 Navrhované opatrenia SPF na vstup do bazéna v čase pandémie: https://swimmsvk.sk/navrhovane-opatrenia-spf-na-vstup-do-bazena-v-case-pandemie-covid-19

28.04.2020 Kedy športovať s rúškom a kedy bez rúška?: https://www.olympic.sk/clanok/kedy-sportovat-s-ruskom-kedy-bez-ruska?fbclid=IwAR1ahINO2xlSTtLCqZkTvFh1_nIX-eO49AmiVmot34kJJy9T6GjAqFMM420

27.04.2020 Dôležité ! https://www.teraz.sk/slovensko/pozor-na-pritomnost-anabolickych-ster/463208-clanok.html?fbclid=IwAR0MgTIPNmjk3Zv_w8ExmpGjf4yaSsmRHUJeD0t5nzk4R25Rlh2kYeDBzAs

23.04.2020 Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf?fbclid=IwAR3kWfHa4IVNnTqMharvr9oP5RSYTlYm0oRgPHaOZzMxJD0IknI2ga7Gla4


23.04.2020 So štátnym tajomníkom Ivanom Husárom na aktuálne témy: https://www.teraz.sk/sport/sport-otvaranie-statny-tajomnik/462384-clanok.html?fbclid=IwAR2z5qwJSHCgn16Staloj7M73_lEtp7RxE6aJjt0gVupEB-aOR-2DW3o_dk


22.04.2020 Upresnenie k 1.fáze uvoľňovania opatrení, Ivan Husár z jeho FB stránky: Dopoludňajší krízový štáb zadal úlohu sekcii športu na MŠVVaŠ SR a my v spolupráci s hlavným hygienikom SR Dr. Jánom Mikasom pracujeme intenzívne na presnom usmernení súvisiacim s otvorením vonkajších športovísk a reálnou športovou činnosťou. Ak pripravený materiál schváli Ústav verejného zdravotníctva SR, v priebehu štvrtka by sa mohlo podľa tohto usmernenia športovať. Prosíme o trpezlivosť. V ďalšej etape uvoľňovania budeme usilovať o postupné otváranie krytých športovísk. Dôrazne všetkých športovcov, trénerov, rodičov, prevádzkárov športovísk žiadame, aby navrhnuté nariadenia rešpektovali a dodržiavali.


22.04.2020 Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf?fbclid=IwAR3disuYQwdNLc6ftvV4z3xvhRajLRm2ZrcHxcf8ddi3SWRpzWx7kLAZssg


21.04.2020 Usmernenie ministra školstva Branislava Gröhlinga a štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára, adresované športovým organizáciám: ,,Vážení predstavitelia športových organizácií, v týchto dňoch budeme posielať z MŠVVaŠ SR ďalšiu časť finančných prostriedkov pre športové zväzy. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou Covid-19 si vás týmto dovoľujeme vyzvať, aby ste s poskytnutými prostriedkami hospodárili ešte zodpovednejšie, šetrnejšie a účelnejšie, ako inokedy. Ak to vaše stanovy umožňujú, odporúčame vám vo vašich subjektoch uskutočniť mimoriadne zasadnutia najvyššieho orgánu formou „per rollam“, na ktorých si dohodnete s členskou základňou určité limity, ktoré nebudete v tejto dobe prekračovať. Zároveň vás žiadame, aby ste sa pokúsili hľadať cesty, ako klubom, trénerom a hráčom finančne či inak pomôcť. V najbližšom čase predložíme do NR SR potrebné legislatívne zmeny, mimoriadne - pre výnimočnú situáciu v súvislosti s Covidom-19. Akékoľvek ďalšie nápady, podnety a riešenia v tejto veci píšte na komunikačné oddelenie SOŠV, ktoré ich zhromaždí a posunie nášmu ministerstvu. Následne spolu s rezortmi financií a hospodárstva budeme rokovať o nevyhnutných legislatívnych opatreniach a možnostiach, ktoré nám spoločne pomôžu zdolať krízu. Dnešnú veľmi ťažkú situáciu musíme prekonať spoločne. Inak to nepôjde. Krízové štáby štátu denne riešia problémy s vírusom, po intervenciách štátneho tajomníka pre šport v spolupráci s SOŠV a ministra hospodárstva sa podarilo zatiaľ sprístupniť aspoň vonkajšie športoviská. Naša odpoveď musí byť vo vzornom dodržiavaní hygienických predpisov a nariadení. Nie je mysliteľné, aby sme my športovci, ktorí chceme a dokážeme vyhrávať, niečo nezmyselne podceňovali. Sme silní a preto poďme príkladom. Športujme, ale majme na tvári rúška. Oplatí sa vydržať. Vážení priatelia, tešíme sa, že napriek mimoriadne zložitej ekonomickej situácii vláda Slovenskej republiky zatiaľ, aj vďaka našim požiadavkám, nepristúpila k nutnosti krátenia rozpočtu športu. Znamená to, že šport je pre spoločnosť dôležitý. Pevne veríme, že krízovú situáciu, ktorou je postihnuté nielen Slovensko (a nielen Európa), naša ekonomika zvládne s minimálnymi zásahmi do rozpočtov zdravotníctva, školstva, vedy, kultúry, športu či ostatných rezortov. Ak predsa časom príde k prípadnému zníženiu finančných prostriedkov v športe, budeme to musieť rešpektovať a verím, že aj to zvládneme."


21.04.2020 Dôležitý oznam: https://www.olympic.sk/clanok/dolezita-aktualna-vyzva-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-sportu-sr-smerom-k-sportovym?fbclid=IwAR27k8QXYTB0XIIbZMACMlcOrMxUjfnVXT5ozBvrsmLt72_OSccT8AoubsE


21.04.2020 Najočakávanejšie správy: https://www.cas.sk/clanok/971792/podrobny-prehlad-4-faz-otvarania-obchodov-a-sluzieb-kedy-budeme-moct-ist-do-kina-obchodneho-centra-ci-na-kupalisko/?fbclid=IwAR1Mx5NbrdQanRRfQo71Gs7cZ5uWw-odJWwt4d6sS2S8nuU0XyHLeTSZJDY


21.04.2020 Prežijú kluby a zväzy Covid - 19?: https://futbalnet.tv/preziju-kluby-a-zvazy-covid-19


20.04.2020 Programové vyhlásenie vlády v SR je v oblasti športu skromné: https://www.olympic.sk/clanok/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2020-2024-je-v-oblasti-sportu-skromne-malo-konkretne?fbclid=IwAR3Yebql1DNMTo4uWjhNTeuOQ-5tbSWpybk-BS80Uzx7Isb2XuTiIkfmPng


20.04.2020 Dôležitý apel na vládu:  https://sport.sme.sk/c/22387352/sosv-apeluje-na-vladu-aby-otvorila-sportoviska.html


19.04.2020 Štátna pomoc v jazyku športovca: https://futbalnet.tv/statna-pomoc-v-jazyku-sportovca-paragrafove-znenia-pomoci


19.04.2020 Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO ("Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti) : http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=309&fbclid=IwAR0D4AIGJPApIpvtLnT4S5kFbi1VnlMmynRBn98zE3F3ZkDLefJGYDaEUQo


17.04.2020 Dopad mimoriadnych opatrení na oblasť športu - Anketa: https://futbalnet.tv/dopad-covid19-anketa?fbclid=IwAR2QPV_VdcaXk4bChMXjbm4kuffmq9kdaCWoXlLG_mVQNpVIFgsHqYRxIhc


16.04.2020 Lekárske rady v období boja s korona vírusomhttps://www.olympic.sk/clanok/lekarske-rady-v-obdobi-boja-s-koronavirusom-sars-cov-2-s-ochorenim-covid-19-najma-pre?fbclid=IwAR0ngsTA-sGM16d3Pmb8EX30iUhTjsQrqJyEl_B_Axm-y5-knW26xj-nFQo


11.04.2020 Na tzv. balíček prvej pomoci majú nárok kluby a aj profesionálni športovci: https://beta.ucps.sk/jozef-mihal-na-tzv-balicek-prvej-pomoci-maju-narok-kluby-aj-profesionalni-sportovci-2?fbclid=IwAR1tezFqUGc-IcU5aRKUtyGW9LIVJ1fQ8kwmnAM8klinm8o4OGo9gjBC_tI


09.04.2020 Informácia pre odvádzateľov poistného – odklad odvodov za 3/2020: Sociálna poisťovňa intenzívne pracuje na sprístupnení formulárov pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete v najbližších dňoch na webovej stránke Sociálnej poisťovne


08.04.2020 Zákon o športe & informácie ku Covid-19: https://swimmsvk.sk/zakon-o-sporte


07.04.2020 Zákaz vychádzania,detailné vysvetlenie - 

https://precitaj.si/slovaci-su-zo-zakazu-vychadzania-zmateni-vsetko-objasnila-policia-sr-tu-je-vysvetlenie/?fbclid=IwAR3p4mq2knCCtplDwKFSeICqCMpIyn7L0Z-8vg0woWP7zRXlA4GuJT1qHqI


06.04.2020 Usmernenie hlavného hygienika - zasadania orgánov národných športových zväzov, národných športových organizácií, športových organizácií a športových klubov na tomto linku: 

https://swimmsvk.sk/covid-19-usmernenie-hlavneho-hygienika


02.04.2020 Budúcnosť slovenského športu - zaujímavá televízna debata na tému toho ako to s budúcnosťou nášho športu bude vyzerať

https://futbalnet.tv/programove-vyhlasenie-vlady-a-sport-diskusna-relacia-ucps-a-futbalnet-tv?fbclid=IwAR0NMYRa0tnP8Acx7w8rmm57_AIia2OMCuR9w41zS8WV4asz9oNw7e9TqUM


02.04.2020 Žiadame športové kluby, aby upozornili prevádzkovateľov plavární, že v prípade že nevypúšťajú bazén, musia ponechať v činnosti vzduchotechniku. Druhá možnosť je úplne vypustiť vodu. Toto opatrenie je dôležité z dôvodu, aby nedošlo k poškodeniu strešného kotvenia a iných kovových častí v priestoroch bazéna. Ide o veľmi dlhý časový úsek odstavenia bazénov, čo môže spôsobiť značné škody. Toto odporúčanie je od renomovaných firiem zaoberajúcich sa výstavbou a prevádzkou bazénov.


01.04.2020 Prezident SPF oznamuje členskej základni, že sekretariát SPF na ulici Za kasárňou 1, Bratislava je v rámci preventívnych opatrení súvisiacich s COVID-19 až do odvolania zatvorený. PracovnÍci sekretariátu sú vám k dispozícii v obvyklých hodinách na e-mailoch, resp. tel. čísle v home office. 


Všetky pôvodne plánované domáce súťaže SPF sú do konca júna zrušené.

Konferencia SPF je plánovaná v termíne 17.9.2020, jej preloženie bude závislé podľa mimoriadnej situácie a to 30 dní pred konaním.31.03.2020 Na pomoc slovenskému športu v súvislosti s negatívnymi dopadmi, ktoré vyvolal vírus COVID-19 aj v oblasti športu, sú pripravené dva dotazníky, ktorých cieľom má byť získanie dát a informácií pre hľadanie nástrojov pre pomoc športovým subjektov a sanovanie ťaživej situácie v športe. Samotná aktivita je rozdelená na dva dotazníky, prvý dotazník je pre FYZICKÉ osoby ako sú športovci či športoví odborníci. Druhý je pre PRÁVNICKÉ osoby - športové organizácie ako sú kluby či zväzy.

link na DOTAZNÍK č. 1 pre FYZICKÉ OSOBY ako sú ŠPORTOVCI a ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI:

https://docs.google.com/forms/d/15rKylzmbxSq24XhsXJDRAvwOtGSEwawkMleqy0DjF4A/viewform?ts=5e7dff64&edit_requested=true


link na DOTAZNÍK č. 2 pre PRÁVNICKÉ OSOBY - ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE ako sú KLUBY, ZVÄZY:

https://docs.google.com/forms/d/1CAYgWCRgkh65schX97JQKfO_zgLDwHxAW9w7U0U5K2s/viewform?edit_requested=true

Viac informácií v článku : https://www.facebook.com/762997810421970/posts/2916457978409265/?d=n


31.03.2020 Dôležité informácie o schválení rozpočtu SPF na rok 2020 - Šport mládeže s príslušnosťou k SPF, čítajte:

https://swimmsvk.sk/informacia-o-schvaleni-rozpoctu-spf-na-rok-2020-sport-mladeze-s-prislusnostou-k-spf-p


30.03.2020 Aktuálne a dôležité info pre zamestnancov a zamestnávateľov odznelo v rozhovore na TA3 s Jozefom Mihálom, štátnym tajoníkom ministerstva práce, pozrite si video: https://www.ta3.com/clanok/1179778/odpovedame-na-vase-otazky-kedy-ma-zamestnanec-narok-na-pomoc-od-statu.html?fbclid=IwAR1ThW9Aua2pNYzm0adNpwTT4KrtsoY5GuFL_hXYZ4BZIWCFnSG47vUULac


Najčastejšie otázky:

1. Ako máme riešiť termín zvolania výročnej členskej schôdze klubu, resp. kedy bude zvolaná riadna a volebná Konferencia SPF ?

Odpoveď: Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá platí až do jej odvolania, nie je možné vykonávať žiadne hromadné akcie, resp. verejné zhromaždenia, preto VČS musíte odložiť na neurčito až do odvolania mimoriadnej situácie. Informujte o tejto skutočnosti kontrolóra SPF na adrese: kontrolor@swimmsvk.sk , v prípade neodkladných vážnych ekonomických, či iných súrnych rozhodnutí, použite elektronické hlasovanie formou Per rollam. O Konferencii SPF vás budeme informovať minimálne 45 dní vopred.

2. Kedy dostane náš klub, reprezentant, člen ÚTM dotácie na činnosť z prostriedkov získaných z príspevku ministerstva školstva na rok 2020?

Odpoveď: V súčasnosti pracujeme na rozpočtových opatreniach, tak aby boli v priebehu mesiacov apríl, máj podpísané zmluvy a čím skôr zasielané finančné prostriedky na kluby. Prvú časť pridelených financií budete môcť použiť podľa pokynov v zmluve na prefinancovanie činnosti športovcov klubu za mesiace január až 9. marec 2020 na základe predložených dokladov o úhrade, v prípade insolventnosti klubu budeme riešiť úhrady za prenájom športového zariadenia prostredníctvom SPF. Dotácie na obdobie po 9. marci 2020 nie je v súčasnosti možné vyplácať v zmysle platnej zmluvy SPF s ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu, o prípadných zmenách odsúhlasených ministerstvom školstva vás budeme včas informovať.

3. Môžeme si vybaviť mimoriadny vstup na bazén po súhlase zastupiteľstva mesta, primátora mesta , či krízového štábu mesta na tréningový proces menšej skupiny osôb, resp. členov reprezentácie SR?

Odpoveď: V zmysle Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 25.3.2020 platí:

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na základe prijatých opatrení a zákazov Ústredným krízový štábom a Úradom verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na § 17 písm. e) zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení v spojení § 17 ods. 2 písm. d) a § 58 písm. g) a h) zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o športe“) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) nasledujúce Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu pre národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové organizácie, samosprávne kraje, obce a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry v tomto znení:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ SR") dňa 23. 03. 2020 vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania. 

Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím ÚVZ SR:

ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe,

NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba. ÚVZ SR dňa 12. 03. 2020 prijal opatrenie, ktorým zakázal prevádzku telovýchovno-športových zariadení a prevádzky voľnočasového charakteru, a to v termíne od 13. 03. 2020 do odvolania. 

Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným opatrením ÚVZ SR upozorňuje, že uvedený zákaz sa vzťahuje na prevádzku športovej infraštruktúry podľa § 3 písm. o) zákona o športe a platí bez výnimky (vrátane prípravy športových reprezentantov a talentovaných športovcov). Ministerstvo odporúča národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, športovým organizáciám a športovým odborníkom, ktorí zabezpečujú prípravu športových reprezentantov a zabezpečujú starostlivosť o talentovaných športovcov, upraviť športovú prípravu jednotlivých športovcov v kolektívnych športoch aj v individuálnych športoch, a to v súlade prijatými opatreniami a zákazmi. 

Vzhľadom na celosvetovú situáciu v športe, kedy už boli zrušené a každým dňom sa rušia ďalšie významné športové podujatia, príp. menia sa termíny ich konania (napr. olympijské hry v Tokiu, futbalové EURO), odporúčame všetkým športovcom ako aj športujúcej verejnosti, aby si v maximálne možnej miere chránili svoje zdravie a správali sa ohľaduplne a zodpovedne.

4. Bude možná kompenzácia straty klubu a zamestnancov v športe?

Odpoveď: V súčasnosti rokuje SPF s ministerstvom školstva o možnostiach kompenzácie strát športových organizácií súvisiacich s ochorením COVID-19. Momentálne takáto možnosť nie je, v prípade pozitívnej zmeny vás budeme informovať na webovom sídle SPF.

5. Je možné žiadať od rodičov registrovaných športovcov v klube oddielový príspevok aj napriek tomu, že klub má z vyššej moci zastavenú športovú činnosť?

Odpoveď: Aj napriek tomu že je športová činnosť v klube z nariadenia ústredných orgánov štátu a vyššej moci pozastavená, kluby musia naďalej platiť napr. prenájom a prevádzkové náklady za kancelárske priestory, zariadenia, kancelárske potreby, telekomunikačné služby, poplatky súvisiace so stornom pre koronavírusovú krízu, platy trénerov s odvodmi a iné. Na základe uvedeného je obzvlášť dôležité, aby členovia klubu boli solidárni, pochopili túto neobvyklú situáciu do ktorej sme sa všetci nechtiac dostali a pre zachovanie činnosti klubu, kde sa budú chcieť športovci v čo najkratšom možnom čase vrátiť podporovali svoj klub a zostali mu verní. Z pozície SPF preto vyzývame všetkých členov klubov registrovaných v SPF a ich rodičov, aby ich deti naďalej zostali verným a zodpovedným členom klubu a snažili sa podľa pokynov vedenia klubu pokračovať podľa svojich možností v platení členských poplatkov, a to najmä preto, že tieto poplatky budú slúžiť na pokrytie nevyhnutných prevádzkových nákladov krízového chodu klubu. Členské poplatky sa zvyčajne vypočítavajú podľa skutočných nákladov a zohľadňujú sa v nich náklady klubu za celý rok. Poplatky členov za športovú činnosť sú iba jedným z viacerých výdavkov na činnosť klubu a sú podstatne nižšie ako poplatky iných komerčných poskytovateľov športovej činnosti. V tejto pre nás všetkých ťažkej situácii tu bude po skončení pandémie váš klub aj naďalej a opäť vám rád poskytne služby v plnom rozsahu. Nie je náhoda, že ste si vybrali práve tento klub ako svoj druhý domov. Dajte svojmu klubu nádej na úspešnú budúcnosť a poďme spolu čeliť tejto kríze!

6. Ak sme prevádzkovateľom, alebo majiteľom športového zariadenia, ako sme povinní zabezpečiť naše zariadenie ak bolo využívané aj verejnosťou?

Odpoveď: Ak bolo vaše zariadenie využívané aj verejnosťou, malo by byť riadne uzavreté a jasne označené nápisom zatvorené do odvolania. V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na základe prijatých opatrení a zákazov Ústredným krízový štábom a Úradom verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na § 17 písm. e) zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení v spojení § 17 ods. 2 písm. d) a § 58 písm. g) a h) zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o športe“) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) nasledujúce Usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu pre národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové organizácie, samosprávne kraje, obce a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry v tomto znení: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ SR") dňa 23. 03. 2020 vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania.

7. Ako dlho budú v súčasnosti vydané obmedzenia platiť, kedy môžeme počítať so začiatkom športovej činnosti a organizovaním súťaží?

Odpoveď: Dnes bohužiaľ nie je možné odhadnúť čas, na ako dlho budú v platnosti súčasne vydané opatrenia ústredných orgánov a za aký čas je možné túto krízu prekonať. Aktuálne nariadenia sú v platnosti do odvolania. V žiadnom prípade nebudú platiť súčasné opatrenia aj po skončení krízy. Spoľahlivá predpoveď bohužiaľ nie je možná. Je preto na zodpovednosti každého z nás členov SPF, aby sme sa svojim prístupom snažili zmierniť priebeh a dĺžku trvania tejto mimoriadnej situácie. Musíme si uvedomiť, že veľa športových podujatí ako je najväčší sviatok športu OH TOKIO 2020, Majstrovstvá Európy v plaveckých športoch, kvalifikácia na olympiádu vo vodnom póle a synchronizovanom plávaní, svetové poháre v plaveckých športoch už boli preložené, a to z dôvodu ochrany zdravia nás všetkých!

8. Kedy sa budú konať najbližšie majstrovské súťaže jednotlivých kategórií?

Odpoveď: V súčasnej situácii je organizovanie majstrovských súťaží, ako aj domácich pohárových súťaží v prvom polroku do 30.6.2020 nemožné, nakoľko nevieme predpokladať koniec pandémie. Športovci v kluboch nemajú plavecké tréningy, pretože sme povinní riadiť sa až do odvolania nariadeniami ústredných štátnych orgánov. V prípade akejkoľvek zmeny, budete informovaní o ukončení opatrení na webovom sídle SPF.

9. Môžem vykonávať náhradnú športovú činnosť pre udržanie kondície?

Odpoveď: V zmysle súčasných opatrení ústredných štátnych orgánov sú všetky hromadné podujatia a teda aj tréningy v športových zariadeniach zakázané. Športovanie vonku je zatiaľ povolené, pokiaľ túto činnosť vykonáva športovec sám, alebo s členmi vlastnej domácnosti, alebo jedného kamaráta za podmienky dodržiavania dostatočnej vzdialenosti – dva metre od ďalšieho člena. Vo všeobecnosti však preberá zodpovednosť každý sám za seba. Neplatí však to, že čo nebolo výslovne zakázané, je v súčasnosti dovolené, vhodné, žiaduce alebo zodpovedné. Preto vám odporúčame športovať v bezprostrednej blízkosti vášho bydliska, aby vaša športová činnosť nebola spojená s cestovaním. Úroveň intenzity cvičenia by nemala byť príliš vysoká, aby sa minimalizovalo riziko oslabenia imunity organizmu. Podobné obmedzenia sa týkajú aj športov ako cyklistika, beh, inline korčuľovanie, či iné „rizikové“ športy: Vyhnite sa niekoľkohodinovým kondičným športovým činnostiam, pretože ich trvanie zvyšuje pravdepodobnosť pádu alebo zranenia a s tým spojené lekárske ošetrenia, ktorým je potrebné sa vyhnúť. V prípade vášho ošetrenia zaťažíte už teraz preťažené zdravotné zabezpečenie a ohrozíte na živote ľudí postihnutých chorobou COVID-19 vlastnou nedbanlivosťou.. Vyhýbajte sa cyklistike, ale aj behu mimo spevnených ciest, najmä v horách! Vyhnite sa tiež dlhotrvajúcim túram s vyššou intenzitou, pretože tieto môžu tiež negatívne ovplyvniť váš imunitný systém. Horská záchranná služba neodporúča horské túry. V každom prípade musíte byť neustále informovaní o nariadeniach ústredných orgánov z každého dňa, pretože nie je možné vylúčiť sprísnenie súčasných podmienok na športovanie.

10. Ak som bol nakazený koronavírusom, budem môcť v budúcnosti ďalej športovať?

Odpoveď: Na túto otázku si nedovolíme dať odpoveď, nakoľko je to v kompetencii špecializovaných lekárov. Vzhľadom na krátku dobu pôsobenia pandémie na COVID-19 sa u infikovaných a vyliečených aktívnych športovcov nerobili doteraz žiadne prieskumy. Všetko o ochorení na COVID-19 však nájdete na stránke: https://www.korona.gov.sk/

11. Aký je najlepší spôsob ochrany pri tejto chorobe, izolácia a karanténa?

Odpoveď: Opatrnosť, zodpovednosť, izolácia od akéhokoľvek sociálneho kontaktu, umývanie si rúk a nosenie rúška je jediná fungujúca ochrana. Súčasná pandémia na koronavírus a s ňou spojená karanténa a domáca izolácia predstavujú pre ľudí na Slovensku niečo úplne nové, doteraz nepoznané. COVID-19 ovplyvňuje celý náš život a tiež doteraz bežné sociálne kontakty s našimi partnermi, deťmi, rodinou a priateľmi alebo zamestnávateľom. V prípade že máte vedomosť o športovcovi, ktorý sa vrátil zo zahraničia a neostal v povinnej karanténe minimálne 14 dní, nahláste ho okamžite na úrad verejného zdravotníctva vo vašom meste, ide o ochranu zdravia nás všetkých. Pri nezvládaní psychického stavu vyvolaného stresom alebo úzkosťou, obráťte sa na odborníkov z oblasti psychológie.

12. Aké hygienické opatrenia je nutné používať v boji s COVID-19?

Odpoveď: Všeobecne sa odporúča umývať si často ruky mydlom a používať dezinfekčný prostriedok na ruky z lekárne. Pri kýchaní používať papierové vreckovky (ihneď ich po použití zlikvidovať) alebo kýchať a kašľať do ohnutého lakťa. Noste na tvári rúško, nedotýkajte sa rukami tváre a to najmä očí, nosa a úst a vyvarujte sa akéhokoľvek telesného kontaktu, ako sú objatia, bozky, či podávanie rúk.

13. Kde môžem získať prehľad o tom, čo sa deje s na Slovensku v súvislosti vírusom COVID-19, komu môžem zavolať?

Odpoveď: Na internete je množstvo informácií o víruse COVID-19 a opatreniach vlády. Najviac informácií získate na: https://www.korona.gov.sk/

Želám Vám všetkým pevné zdravie, ďakujem za váš zodpovedný prístup k ochrane svojho zdravia, buďte hrdí na svoj klub a všetkým nám želám čo najskorší návrat do bazénov po celom Slovensku.

Vaše ďalšie otázky čakám na adrese: prezident@swimmsvk.sk

Ivan Šulek – Prezident SPF

Najaktuálnejšie informácie a opatrenia na pomoc podnikateľom a firmám na linku :

https://e.dennikn.sk/minuta/1827555?ref=in&_ga=2.71483347.1713437918.1585472547-221272078.1585472547&fbclid=IwAR0ta79yEc_UoBKaC3K_cPVZ2pe1h_w4Q9kjitlTAhWaH8YnaasLIJ577lU

K pomoci, od Jozefa Mihála, štátneho tajomníka info o tom - ako bude fungovať príspevok štátu zamestnávateľovi, ktorý musel na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu zatvoriť prevádzku a zamestnanec musel zostať doma na prekážke v práci (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce) na príklade zamestnanca, ktorý má priemernú hrubú mzdu 1000 eur (z čoho vychádza čistá mzda 771 eur). Zamestnanec bude mať vyplatenú náhradu mzdy za čas prekážky v práce vo výške 80% svojej priemernej mzdy. V našom príklade bude mať zamestnanec hrubú mzdu 800 eur a jeho čistá mzda bude 631 eur. Jeho čistá mzda sa zníži o 140 eur, v prepočte oproti pôvodnej čistej mzde o 18%. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80% jeho priemernej mzdy. V našom príklade 800 eur. Celú túto sumu zamestnávateľovi vyplatí štát. Odvody zamestnávateľa do SP a ZP sú 35,2% z vyplatenej mzdy, resp. náhrady mzdy. V našom príklade z vyplatenej náhrady mzdy 800 eur budú odvody 282 eur (z pôvodnej mzdy 1000 eur by boli odvody 352 eur). Tieto odvody (282 eur) uhradí poisťovniam zamestnávateľ z vlastných zdrojov. Pokiaľ u neho došlo k poklesu tržieb o viac ako 40%, bude mať odklad platby týchto odvodov). * Dopĺňam, že podmienkou na poskytnutie príspevku je záväzok zamestnávateľa, že zamestnanca najmenej po dobu 6 mesiacov po skončení vyplácania príspevku neprepustí. * Ďalej dopĺňam, že maximálna výška príspevkov na jedného zamestnávateľa je 200.000 eur mesačne. Najvyšší možný príspevok na jedného zamestnanca je 1100 eur mesačne, čo pri znížení náhrady mzdy na 80% znamená pôvodnú priemernú mzdu 1375 eur.


Spracoval Patrik Pavelka
Autor diaľkové plávanieplávaniesynchrovodné pólo
Mohlo by vás zaujímať

Ako vyzerali vo Viedni preteky na 7,5 km trati na ME v diaľkovom plávaní juniorov?

Včera

Úvodnými disciplínami odštartovali ME juniorov v diaľkovom plávaní vo Viedni, na úvod z našich skvelá Megelová s parádnym 11.miestom!

Včera

V druhý deň súťaží na CECJM 2024 v Belehrade strieborná medaila pre Slovensko

Včera

O slovo sa hlási 3.kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní v Piešťanoch!

Včera

Vo Viedni štartujú ME juniorov v diaľkovom plávaní

11.7.2024

Úvodný deň na CECJM 2024 v srbskom Belehrade!

11.7.2024

Záverečné hodnotenie akcie | Prípravný zraz pred Majstrovstvami Európy Juniorov, 24. - 29.06.2024, Šoproň, Maďarsko

10.7.2024

Naša mládež smeruje do Belehradu a do Viedne na ďalšie významné podujatia!

9.7.2024

Vodné pólistky Slávie UK Bratislava sú premiérovo majsterky Slovenska!

9.7.2024

Nominačný list | Medzinárodné preteky plaveckej reprezentácie CECJM, 10. - 12.07.2024, Belehrad/SRB

9.7.2024

Viktória Reichová má za sebou Supefinále v Budapešti, vo voľnom sóle obsadila 9.miesto

8.7.2024

Záverečný deň na 50.ME v plávaní juniorov vo Vilniuse

7.7.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK