logologo_small

Riadna a volebná Konferencia SPF 2020 - AKTUALIZOVANÉ k 14.09.2020

pondelok, 14.09.2020|Posledná aktualizácia 14.9.2020 16:33


AKTUALIZOVANÉ k 14.09.2020 - Konferencia SPF zrušená

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

vzhľadom na opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, číslo: GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.9.2020 s účinnosťou od 14.9.2020   v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou COVID 19 sa konanie riadnej a volebnej Konferencie SPF, ktoré sa malo uskutočniť dňa 22. 09.2020 v Bratislave zrušuje.

Konanie Konferencie SPF 2020 sa odkladá na neurčito, nový termín bude stanovený po uvoľnení mimoriadnych opatrení.

Na doteraz zaslané kandidátske lístky a navrhnutých kandidátov pre voľby do orgánov SPF sa neprihliada. Ruší sa rezervácia ubytovania delegátov, návratky delegátov a ich náhradníkov sa budú opäť aktualizovať po oznámení nového termínu Konferencie SPF.

Za porozumenie ďakujeme.

AKTUALIZOVANÉ k 11.09.2020 - Podklady k rokovaniu

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

v prílohe článku nájdete ďalšie materiály a podklady k rokovaniu riadnej a volebnej Konferencie SPF,

  • Rokovací poriadok Konferencie SPF
  • Správa audítora z auditu účtovnej závierky 

V zmysle rokovacieho poriadku môžu členovia SPF písomne doručiť najneskôr 5 (päť) dní  pred rokovaním Konferencie návrhy na doplnenie programu Konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými podkladmi a dokumentmi.

Súčasne žiadame delegátov, ktorí ešte nepožiadali o zabezpečenie ubytovania, aby tak urobili obratom. Ďakujeme.

Zverejnené dňa 11.09.2020


AKTUALIZOVANÉ k 09.09.2020 - Informácia k ubytovaniu

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

aktualizujeme informáciu o zabezpečení ubytovania - SPF zabezpečuje na vlastné náklady SPF ubytovanie s raňajkami (noc z pondelka 21.09.2020 na utorok 22.09.2020) každému delegátovi, ktorý o to požiada.

Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sknajneskôr do 11.09.2020 do 12:00 hod. Uvedené neplatí pre delegátov z Bratislavy.

Zverejnené dňa 09.09.2020AKTUALIZOVANÉ k 08.09.2020 - Podklady k rokovaniu

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

v prílohe článku nižšie nájdete ďalšie materiály a podklady k rokovaniu riadnej a volebnej Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 22.09.2020 so začiatkom o 9.00 hod. (prezentácia o 8.00 hod.) v Kongresovej sále Hotela NH Bratislava Gate One, v Bratislave, Ambrušova 7, a to nasledovne:

  • pozvánka na Konferenciu SPF
  • návrh rozpočtu SPF na rok 2020
  • výročná správa SPF
  • správa prezidenta SPF

Súčasne v prílohe nájdete návrh navrhovateľa Mgr. Ivana Šuleka na zmenu Stanov SPF v podobe Dodatku č. 3 aj s odôvodnením vrátane celého znenia, ako aj návrhu Smernice SPF o poskytovaní odmeny prezidentovi SPF a členom výkonného orgánu.

Ďalšie podklady k rokovaniu budú obratom zverejnené hneď po ich obdržaní.

Sledujte aktualizáciu tohto článku aj naďalej.

Zverejnené dňa 08.09.2020Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 19.08.2020 rozhodla o konaní riadnej a volebnej Konferencie SPF v termíne dňa 22.09.2020 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NH Bratislava Gate One, v Bratislave, Ambrušova 7 s navrhovaným programom:


Ako isto viete z predchádzajúcich rokov, podľa platných Stanov SPF sú Konferencie oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. To znamená, že Konferencie sa za riadnych členov zúčastňuje jeden delegát, ktorý má príslušný, Stanovami určený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo prostredníctvom náhradníka, pričom každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov s určením ich poradia a spôsobom ich zvolenia rovnakým, ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie. 

V prílohe tohto článku nájdete aj Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov, ktorí boli zaznamenaní do evidencie na základe návratiek a predložených oprávnení zúčastniť sa na Konferencii SPF v roku 2019 zvolených na celé zostávajúce volebné obdobie. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu ( nastala zmena, prípadne riadny člen dosiaľ nenahlásil svojho delegáta a jeho náhradníkov alebo ide o nových riadnych členov ) tento Zoznam týkajúci sa Vášho delegáta a jeho 2 náhradníkov nie je aktuálny, prosíme Vás o jeho aktualizáciu prípadne doplnenie, a to formou Návratky delegáta, ktorú prosím vytlačte, vyplňte a podpíšte a zašlite späť spolu s oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do 11.09.2020. Aktuálny nápočet riadnych členov SPF k 22.08.2020 tvorí prílohu návratky. 

Riadni členovia, u ktorých nedochádza k zmene delegáta a jeho 2 náhradníkov nemusia návratky zasielať, pričom sa automaticky počíta s účasťou jeho delegáta prípadne jeho náhradníkov, ktorí sú uvedení na Zozname. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF.

Dovoľujeme si pripomenúť a poukázať na to, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je Vašou povinnosťou ako člena SPF ( čl. 23 ods. 1 písm. g) Stanov SPF ).

Záverom ešte dodávame, že každému delegátovi sa preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a delegátovi zo vzdialenosti nad 250 km, ktorý o to požiada, SPF zabezpečuje na vlastné náklady SPF aj ubytovanie s raňajkami (noc z pondelka 21.09.2020 na utorok 22.09.2020).

Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sk, najneskôr do 11.09.2020 do 12:00 hod.

Ďalšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku. 

Zverejnené dňa 28.08.2020

NÁVRATKA 22.09.2020.pdf
Nápočet hlasov k 22.08.2020 ku Konferencii SPF konanej dňa 22.09.2020.pdf
zoznam_clenov_najvyssieho_organu_a_ich_nahradnikov_2019_na_web.pdf
Pozvánka na Konferenciu SPF_22.09.2020.pdf
K bodu Rozpočet SPF na rok 2020_Rozpočet SPF_2020_návrh_19.08.2020.pdf
K bodu Výročná správa SPF_2020-03-09 Vyrocna sprava final (1).pdf
K bodu Správa o činnosti SPF_Správa prezidenta SPF 2019-2020.pdf
K bodu Zmena a doplnenie Stanov SPF_ Návrh Mgr. Ivana Šuleka_dodatok 3_stanovy SPF s odovodnenim final.pdf
K bodu Zmena a doplnenie Stanov SPF_Návrh Mgr. Ivana Šuleka_Dodatok 3_stanovy SPF predpis na schválenie.pdf
K bodu Zmena a doplnenie Stanov SPF _ Návrh Mgr. Ivana Šuleka _konf_stanovy so zapracovanym dodatkom 3.pdf
Návrh Mgr. Ivana Šuleka_SMERNICA_odmeny vykonnych organov SPF.pdf
rokovaci_poriadok_k_spf.pdf
Správa audítora Slovenská plavecká federácia 2019.pdf

Mohlo by vás zaujímať

Riadna a Volebná Konferencia SPF

12.8.2021

Volebná Konferencia SPF 2021 - aktualizované - termín 10.04.2021 zrušený

13.8.2021

Riadna a volebná Konferencia SPF - aktualizované k 21.10.2020

21.10.2020

Riadna a volebná Konferencia SPF 2020 - Nový termín a miesto konania

23.9.2020

Športovci a Športoví odborníci, zvoľte si svojho delegáta na Konferenciu SPF

7.9.2020

Konferencia SPF - Voľby do orgánov SPF

7.4.2021

Predbežný termín Konferencie SPF 2020 - Aktualizované

28.8.2020

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK