logologo_small

Športovci a Športoví odborníci, zvoľte si svojho delegáta na Konferenciu SPF

piatok, 04.09.2020|Posledná aktualizácia 07.9.2020 08:54

Zasadnutie riadnej a volebnej Konferencie Slovenskej plaveckej federácie v schválenom termíne dňa 22.09.2020 sa blíži. Športovci a športoví odborníci využite svoje právo zvoliť si svojho delegáta na Konferenciu SPF na zostávajúce volebné obdobie 2016-2020.

V zmysle čl.31 bodu 3 a 5 Stanov SPF je delegátom Konferencie s jedným hlasom aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SPF a rovnako je delegátom Konferencie s jedným hlasom aj jeden zástupca individuálnych členov SPF z radov športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových odborníkov  alebo najmenej 50 športových odborníkov.

Zvoleného delegáta a jeho najviac dvoch náhradníkov s identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámte na Sekretariát SPF písomne elektronicky mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava,  najneskôr do 11.09.2020.

Následne na zasadnutí Konferencie predloží delegát písomné dokumenty preukazujúce skutočnosť, že ho za delegáta na Konferenciu navrhla záujmová organizácia športovcov, resp. športových odborníkov alebo ho zastúpením  poverilo najmenej 50 športovcov, resp. športových odborníkov; v takom prípade zástupca predkladá písomné poverenia od najmenej 50 športovcov, resp. športových odborníkov, ktorých zastupuje. V prípade, že sa nemôže Konferencie zúčastniť osobne, môže ho zastúpiť náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený delegát Konferencie.

Návrh športovca za delegáta Konferencie_vzor.pdf
Návrh šport. odborníka za delegáta Konferencie_vzor.pdf
Spracoval Zuzana Blažová
Autor Zuzana Blažová
SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK