logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

piatok, 01.10.2021|Posledná aktualizácia 1.10.2021 22:51

Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie:

 • Koordinuje prácu Manažéra rozhodcovských zborov, Matrikára súťaží, Športových administrátorov a Vedúcich skladov materiálneho vybavenia pre daný šport,
 • pripravuje a kompletizuje športovo-technické potreby ku konkrétnym podujatiam SPF a zodpovedá za ich distribúciu k technickým usporiadateľom SPF pre dané podujatia : 
 1. vrcholné európske a svetové podujatia a projekty, konané na území SR, 
 2. kvalifikačné podujatia FINA na území SR (kontrola propozícií k podujatiu, rozposlanie propozícií na medzinárodné federácie, zverejnenie informácií k podujatiu na webovej stránke SPF a ich priebežnú aktualizáciu, zverejnenie výsledkov a fotogalérie na webovej stránke SPF, zabezpečenie reklamného plnenia k danému podujatiu súvisiaceho s propagáciou SPF, zabezpečenie časomerného zariadenia a jeho expedovania, úzka spolupráca s matrikárom súťaží, športovým administrátorom a obsluhovateľom EČZ) 
 3. tradičné podujatia SPF - VCS, Slovakia Swimming Cup a iné (spracovanie propozícií k podujatiu v slovenskej a anglickej verzii, rozposlanie propozícií na medzinárodné federácie a slovenské kluby/oddiely, zverejnenie informácií k podujatiu na webovej stránke SPF a ich priebežnú aktualizáciu, príprava a distribúcia dobrovoľníckych zmlúv a výkazov pre športových odborníkov vykonávajúcich svoju činnosť na danom podujatí vrátane zabezpečenia ich ubytovania, ohlásenie medzinárodného podujatia na miestny úrad, zabezpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov podujatia na základe objednávkového formulára vrátane lístkov na stravu, zabezpečenie občerstvenia, zabezpečenie akreditačných kariet účastníkom, zabezpečenie plagátu a upútavky k podujatiu, zabezpečenie technickej porady družstiev, zabezpečenie medailí, pohárov a diplomov, rozmnoženie štartovej listiny, zabezpečenie fotodokumentácie a video dokumentácie a prípadne aj online prenosu, zverejnenie výsledkov a fotogalérie na webovej stránke SPF, zabezpečenie vyplatenia finančných odmien víťazom formou bankového prevodu, zabezpečenie reklamného plnenia k danému podujatiu súvisiaceho s propagáciou SPF a partnerov SPF, zabezpečenie časomerného zariadenia a ozvučenia a ich expedovania, úzka spolupráca s matrikárom súťaží, športovým administrátorom a obsluhovateľom EČZ) 
 4. vrcholné podujatia SR - Majstrovstvá SR, Oblastné MSR a iné (rozposlanie propozícií na slovenské kluby, zverejnenie informácií k podujatiu na webovej stránke SPF a ich priebežnú aktualizáciu, príprava a distribúcia dobrovoľníckych zmlúv a výkazov pre športových odborníkov vykonávajúcich svoju činnosť na danom podujatí vrátane zabezpečenia ich ubytovania, zabezpečenie medailí, pohárov a diplomov, rozmnoženie štartovej listiny, zabezpečenie fotodokumentácie a video dokumentácie a prípadne aj online prenosu, zverejnenie výsledkov a fotogalérie na webovej stránke SPF, zabezpečenie reklamného plnenia k danému podujatiu súvisiaceho s propagáciou SPF a partnerov SPF, zabezpečenie časomerného zariadenia a ozvučenia a ich expedovania, úzka spolupráca s matrikárom súťaží, športovým administrátorom a obsluhovateľom EČZ) 
 5. iné podujatia SPF - Slovenský pohár žiakov, Slovenský pohár družstiev a iné ( spracovanie propozícií pohárovej súťaže, rozposlanie propozícií na slovenské kluby/oddiely, zverejnenie informácií k podujatiu na webovej stránke SPF a ich priebežnú aktualizáciu, príprava a distribúcia dobrovoľníckych zmlúv a výkazov pre športových odborníkov vykonávajúcich svoju činnosť na danom podujatí vrátane zabezpečenia ich ubytovania, zabezpečenie medailí, pohárov a diplomov, rozmnoženie štartovej listiny, zabezpečenie fotodokumentácie a video dokumentácie, zverejnenie výsledkov a fotogalérie na webovej stránke SPF, zabezpečenie vyplatenia finančných odmien víťazom formou bankového prevodu v prípade Slovenského pohára družstiev, zabezpečenie plaveckého kempu vrátane programu a pozvánok víťazom v prípade Slovenského pohára žiakov, zabezpečenie reklamného plnenia k danému podujatiu súvisiaceho s propagáciou partnerov, zabezpečenie časomerného zariadenia a ozvučenia a ich expedovania, úzka spolupráca s matrikárom súťaží, športovým administrátorom a obsluhovateľom EČZ) 
 6. podujatia organizované riadnymi členmi SPF - klubmi/oddielmi ( kontrola propozícií k podujatiu, zverejnenie informácií k podujatiu na webovej stránke SPF a ich priebežnú aktualizáciu, zverejnenie výsledkov na webovej stránke SPF, na základe žiadosti riadneho člena zabezpečenie časomerného zariadenia a jeho expedovania, úzka spolupráca s matrikárom súťaží, športovým administrátorom a obsluhovateľom EČZ) 


 • podieľa sa na príprave a chode Konferencie SPF z pohľadu zabezpečenia priestorov vrátane technického zabezpečenia, zabezpečenia ubytovania, stravy a občerstvenia pre delegátov a v súčinnosti s ekonomickým pracovníkom SPF zodpovedá za preplatenie cestovných náhrad,
 • podieľa sa na príprave a chode každoročného Vyhlásenia najúspešnejších športovcov SPF - Galavečer SPF / zabezpečenie priestorov a menu, ocenení športovcov a športových odborníkov a riadnych členov, programu vrátane časového harmonogramu účinkujúcich a videoprojekcie, výrobu pozvánok a ich rozposlanie hosťom a partnerom SPF, vytvorenie zasadacieho poriadku, rozposlanie tlačovej správy pred a po podujatí, zabezpečenie fotografa, propagáciu na webovej stránke SPF /,
 • pripravuje a kompletizuje materiálne zabezpečenie ku vzdelávacím projektom organizovaných SPF resp. informuje členov SPF aj o vzdelávacích aktivitách iných organizácií /semináre pre rozhodcov a trénerov, školenia rozhodcov a iných športových odborníkov ako bezpečnostný manažér, hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, športový administrátor, obsluha EČZ, delegát zväzu /,
 • podieľa sa na príprave podkladových materiálov pre rokovania orgánov SPF pre daný šport: 
 1. Športovo – technické dokumenty jednotlivých plaveckých športov vrátane termínových listín
 2. Pravidlá jednotlivých plaveckých športov
 3. Súťažné poriadky jednotlivých plaveckých športov
 4. Testy pre školenia športových odborníkov, 
 • organizačne zabezpečuje zasadnutia Výboru sekcie pre daný šport (zabezpečenie priestorov, občerstvenia prípadne zabezpečenie obedov pre účastníkov, vypracovanie prezenčnej listiny, v súčinnosti s ekonomickým pracovníkom SPF zodpovedá za preplatenie cestovných náhrad účastníkom zasadnutia ) a je povinný sa rokovania osobne zúčastniť. Zodpovedá za spísanie záverov zo zasadnutia Výboru sekcie (uznesenia, stanoviská, odporúčania vrátane hlasovania)
 • podieľa sa na vypracovaní podkladových materiálov súvisiacich s nápočtom aktívnych športovcov, štatistiky tradičných podujatí organizovaných SPF pre potreby MŠVVaŠ SR. 
 • zodpovedá za spracovanie webovej stránky SPF, za jej aktualizáciu podľa požiadaviek SPF v sekcii „termínová listina“ a „články“ v súvislosti s domácimi podujatiami a projektami SPF.
Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

15.11.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Matrikár Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomický pracovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK