logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

pondelok, 15.11.2021|Posledná aktualizácia 15.11.2021 22:17

Prvý viceprezident SPF

 • Je druhým štatutárnym orgánom SPF, oprávnený konať v mene SPF v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch, podpisuje v mene SPF v prípade poverenia všetky písomnosti,
 • Ak zanikne výkon funkcie Prezidenta (s výnimkou odseku 9 písm. a)), do času kým Konferencia nezvolí nového Prezidenta, právomoci Prezidenta dočasne vykonáva prvý viceprezident. Ak prvý viceprezident nie je zvolený alebo nemôže vykonávať funkciu, právomoc Prezidenta prechádza na výkonný orgán, ktorý rozhodne, kto bude vykonávať právomoci Prezidenta.
 • Aj v prípade nemožnosti výkonu funkcie Prezidenta, zastupuje prezidenta prvý viceprezident. Ak to nie je možné, právomoci Prezidenta vykonáva v nevyhnutnom rozsahu do najbližšej Konferencie člen výkonného orgánu SPF poverený na základe rozhodnutia výkonného orgánu.

Prezidenta SPF zastupuje v nasledovných povinnostiach

 • Je štatutárnym orgánom SPF, oprávnený konať v mene SPF v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch, podpisuje v mene SPF všetky písomnosti, 
 • vystupuje v mene SPF, zastupuje a reprezentuje jej záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi, 
 • vystupuje ako najvyšší predstaviteľ SPF v rámci medzinárodných stykov, ako aj vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným športovým federáciám a zväzom, 
 • koordinuje vzťahy medzi SPF, medzinárodnými športovými organizáciami pôsobiacich, ako aj vzťahy SPF s ostatnými športovými organizáciami,
 • iniciuje, uskutočňuje a podporuje spoluprácu SPF ako národného športového zväzu so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými inštitúciami Slovenskej republiky, ako aj s inými športovými zväzmi,
 • vykonáva funkciu člena výkonného orgánu - Rady SPF, 
 • Predsedá zasadnutiam najvyššieho orgánu SPF - Konferencie, zvoláva a predsedá výkonnému orgánu – Rady SPF, ako aj pracovným skupinám, v ktorých bol ustanovený za predsedu,
 • zúčastňuje sa na rokovaniach všetkých orgánov SPF, ako aj všetkých orgánov členov SPF, 
 • priamo riadi, organizuje a koordinuje bežnú činnosť sekretariátu SPF, prostredníctvom ktorého realizuje rozhodnutia prijaté Konferenciou a výkonným orgánom – Radou SPF, 
 • je priamym nadriadeným všetkým zamestnancom Sekretariátu SPF, ako aj ostatným pracovníkom SPF,
 • zodpovedá za plnenie úloh a činnosť všetkých zamestnancov sekretariátu SPF, vyplývajúcich z uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov a administratívno-organizačných vzťahov, 
 • zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovného poriadku a ostatných predpisov SPF zamestnancami SPF,
 • schvaľuje pracovné cesty, dovolenky, tvorbu a čerpanie náhradného voľna zamestnancov SPF,
 • zodpovedá za plnenie úloh týkajúcich sa štátnej reprezentácie a financovania činnosti SPF,
 • zodpovedá za správnosť, účelovosť a včasné vyúčtovania získaných finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR, a to na základe schváleného rozpočtu SPF, a uzavretých zmlúv medzi SPF a druhou stranou,
 • uzatvára zmluvy a dohody s inými právnymi subjektmi na zabezpečenie bežného chodu SPF.
 • zodpovedá za marketingovú politiku SPF za účelom dosiahnutia maximálneho ekonomického efektu v trhových vzťahoch v prospech reprezentácie SR a podporu súťaží a iných projektov organizovaných SPF,
 • dohliada na dokladovanie reklamného plnenia, ako aj na vypracovanie záverečných správ pre partnerov SPF, 
 • predkladá návrhy na úpravu a novelizáciu smerníc SPF.
 • zodpovedá za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ročných účtovných výkazov SPF, vykonanie riadnej účtovnej závierky a správy o hospodárení,
 • zodpovedá za spravovanie majetku a finančných záležitostí SPF, 
 • dohliada na účelné čerpanie rozpočtu a vynakladanie prostriedkov ,
 • prerozdeľuje finančné prostriedky SPF podľa rozhodnutia Rady SPF.
 • predkladá Rade SPF zistenia o porušení predpisov a smerníc SPF zo strany členov SPF,
 • spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri kontrole činnosti a hospodárenia SPF,
 • pravidelne informuje orgány SPF o všetkých príjmoch a čerpaní rozpočtu SPF, 
 • vypracováva a predkladá správu o činnosti prezidenta a o činnosti SPF.


Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Matrikár Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomický pracovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK