logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

piatok, 10.12.2021|Posledná aktualizácia 10.12.2021 00:25

Generálny sekretár

 • Funkčne je priamo podriadený prezidentovi SPF, ktorého v jeho neprítomnosti a v prípade poverenia prezidenta SPF zastupuje v oblasti:


 1. Riadiacej
 2. Reprezentačnej
 3. Hospodársko-ekonomickej
 4. Propagačnej
 5. Medzinárodnej
 • Zabezpečuje realizáciu celej medzinárodnej agendy v nadväznosť na príslušnú svetovú a európsku organizáciu / FINA, LEN / týkajúce sa SPF a štátnej reprezentácie,
 • komunikuje s FINA a LEN so súhlasom prezidenta SPF a Rady SPF,
 • zastupuje záujmy SPF a podieľa sa na budovaní medzinárodných vzťahov,
 • zabezpečuje účasť delegátov SPF a vypracováva správy z Kongresov FINA a LEN, 
 • informuje členskú základňu o novinkách a zmenách v plaveckých športoch,
 • prihlasuje kandidátov do orgánov FINA a LEN,
 • zabezpečuje účasť na školení a seminároch rozhodcov FINA a LEN, 
 • zabezpečuje organizáciu školení a seminárov FINA a LEN na území SR (komunikácia s FINA a LEN),
 • zabezpečuje organizáciu európskych a svetových podujatí FINA a LEN na území SR (komunikácia s FINA a LEN), 
 • Prostredníctvom asistenta generálneho sekretára, manažérov športov, alebo asistentov športov zabezpečuje: 
 1. účasť športovcov, realizačných tímov a rozhodcov na vrcholných podujatiach FINA a LEN ( OH, OHM, MS, MSJ, ME, MEJ, EH, EYOF, SU, Svetové a európske poháre),
 2. víza, poistenie, súhlas rodičov pri vycestovaní neplnoletej osoby, nahlásenie prepravy usporiadateľovi, nominačné listy, 
 3. Reprezentačné ošatenie, tlačovej konferencie a ubytovania pred odchodom, 
 4. v prípade OH, OHM, EH, EYOF komunikácia s SOV vrátane účasti na poradách, v prípade SU komunikácia so SAUŠ vrátane účasti na poradách, 
 5. vyúčtovanie príspevkov SOV na prípravu pri podujatí EYOF, zodpovedá za zverejňovanie krátkych správ z jednotlivých podujatí a konečnú správu z daných vrcholných podujatí,
 • zabezpečuje účasť rozhodcov SVK na vrcholných podujatiach /nominácie zo strany FINA resp. LEN kompletné zabezpečenie ich účasti/,
 • zabezpečuje agendu FINA cez GMS:
 1. nahlasovanie kvalifikačných podujatí na území SR do kalendárov FINA a LEN,
 2. zverejňovanie výziev pre organizátorov podujatí v SR na webovej stránke SPF,
 3. nahlasovanie podujatí do kalendárov FINA a LEN,
 4. aktualizuje zoznamov medzinárodných rozhodcov (FINA list),
 5. komunikuje s LEN ohľadom medzinárodných prestupov ITC v rámci Európy, 
 • riadi činnosť reprezentácie SR v plaveckých športoch, 
 • koordinuje prácu manažérov reprezentácie SR jednotlivých plaveckých športov, 
 • spolu s manažérmi reprezentácie SR v jednotlivých plaveckých športoch zodpovedá za prípravu podkladových materiálov pre rokovania orgánov SPF : 
 1. Koncepcia prípravy reprezentačných družstiev na OH cyklus,
 2. výkonnostné kritériá pre zaradenie športovcov do Zoznamu talentovanej mládeže a reprezentačných družstiev SR,
 3. plány práce reprezentačných družstiev a ich aktualizácie,
 4. kritériá pre testovania a rozsah testovacích batérií pre jednotlivé plavecké športy, 
 5. kritériá pre vyhlasovanie najúspešnejších športovcov SPF,
 6. Štatút reprezentanta SR,
 7. vzory HŠP pre kalendárny rok a jednotlivé športy,
 8. vzory tréningových denníkov pre kalendárny rok a jednotlivé športy,
 • Prostredníctvom asistenta generálneho sekretára, manažérov športov, alebo asistentov športov zodpovedá za: evidenciu a archiváciu agendy reprezentantov SR v jednotlivých plaveckých športoch:
 1. športových výsledkov súčasných i minulých reprezentantov SR,
 2. osobných profilov ( vrátane fotogalérií ) súčasných i minulých reprezentantov SR,
 3. dlhodobých štatistík účasti reprezentantov SR na vrcholných podujatiach, 
 4. databázu osobných trénerov reprezentantov SR, 
 5. databázu členov realizačných tímov typu masér, lekár, psychológ, fotograf a pod.,
 6. databázu ocenených Najúspešnejších športovcov SPF vyhlásených na Galavečeri SPF vrátane ich výsledkov, za ktoré boli ocenení, 

- Prostredníctvom asistenta generálneho sekretára, manažérov športov, alebo asistentov športov zodpovedá za:

a.) zber údajov a dokladov reprezentantov (štatút reprezentanta SR, evidenčný list, lekárska prehliadka podľa zákona o športe) a talentovanej mládeže ( lekárska prehliadka podľa zákona o športe ),

b.) podkladové materiály súvisiace s výsledkami reprezentantov SR pre potreby MŠVVaŠ SR, SOV a rezortných stredísk, 

c.) marketingovú politiku SPF 

d.) spracovanie a vzhľad webovej stránky SPF, najmä vo vzťahu k reprezentantácii SR,

e.) pri organizovaní významných podujatí a projektov SPF ( vrcholné európske a svetové podujatia a projekty, Konferencia SPF, VCS, Slovakia Synchro, Galavečer SPF, Ružinovský maratón a iné ) úzko spolupracuje so súťažným a projektovým riaditeľom.Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

15.11.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Matrikár Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomický pracovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK