logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

piatok, 01.10.2021|Posledná aktualizácia 10.12.2021 00:07

Ekonomicko – právny pracovník SPF:

 • Vyúčtovanie dotácií SPF – Kluby, UTM, Top Tím, Top talent, reprezentácia
 • Zodpovedá za právne vyhotovenie Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR, a to na základe schváleného rozpočtu SPF, posúdenie oprávnenosti refakturácie nákladov na základe daných zmlúv vrátane poradenstva pre riadnych členov:
 1. zmluvy pre technických usporiadateľov podujatí SPF, 
 2. zmluvy o poskytnutí príspevku na usporiadanie podujatia FINA na území SR,
 3. zmluvy pre riadnych členov SPF za účelom športu mládeže s ich príslušnosťou podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch / 15%/,
 4. zmluvy pre riadnych členov SPF za účelom rozvoja talentovaných športovcov/ÚTM, TOP TALENT/,
 5. zmluvy pre riadnych členov SPF za účelom prípravy športovej reprezentácie / REPRE, TOP SENIOR/,
 6. zmluvy pre vybraných športovcov MŠVVaŠ SR 
 • zodpovedá za vzory zmlúv a vzory výkazov pre dobrovoľníkov vykonávajúcich dobrovoľnícku činnosť na podujatiach SPF 
 • vystavuje potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti pre potreby daňového úradu za účelom darovania 3% v daňových priznaniach.
 • eviduje zmluvy s partnermi SPF ohľadom prípravy športovcov a podpory organizácií podujatí SPF 
 • eviduje dodávateľské zmluvy partnerov SPF 
 • vypracováva pracovné zmluvy a pracovné náplne vrátane dodatkov, výpovedí a dohôd o skončení pracovného pomeru, upozornenia o porušení pracovnej disciplíny, preberacie protokoly, 
 • posudzuje vzdelanie športových odborníkov a udeľuje kvalifikačné stupne v úzkej spolupráci s Matrikárom SPF,
 • vypracováva Zmluvy o prenájme dopravného prostriedku a Dohody o vypožičaní vozidla v spolupráci s reprezentačným oddelením,
 • vypracováva Zmluvy o prenájme dopravného prostriedku SPF v zmysle príslušnej Smernice SPF v spolupráci s ostatnými zamestnancami SPF,
 • kompletná zodpovednosť za prípravu Konferencie SPF, 
 • vypracováva zápisnice z Rady SPF a organizačné zabezpečenie zasadnutia Rady SPF.
Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

15.11.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomický pracovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Matrikár Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK