logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Matrikár Slovenskej plaveckej federácie

piatok, 01.10.2021|Posledná aktualizácia 1.10.2021 22:46

Matrikár SPF:

 • Zodpovedá za správnosť napĺňania registrov SPF:
 1. Register riadnych členov a pridružených členov SPF / registrácia nových riadnych a pridružených členov, kompletizácia dokumentov, kontrola stanov SPF, evidencia na webovej stránke SPF, vystavovanie platobných príkazov k registrácii a poisteniu, vytvorenie prihlasovacích údajov do klubovej zóny, pridelenie čísla ID, sprostredkovanie programu TM, vystavovanie potvrdení o členstve na základe žiadostí, aktualizácia zmien v registri na základe žiadosti riadnych a pridružených členov SPF /,
 2. Register individuálnych členov SPF: 
 3. registrácia nových individuálnych členov s príslušnosťou k SPF / evidencia prihlášky, vystavenie platobného príkazu, kontrola a evidencia dátumu zaplatenia ročného registračného poplatku pre daný rok, pridelenie čísla SVK/,
 4. registrácia nových individuálnych členov s príslušnosťou k riadnemu členovi SPF / kontrola správnosti údajov, kontrola a evidencia dátumu zaplatenia ročného registračného poplatku pre daný rok, pridelenie čísla SVK/,
 5. evidencia a schvaľovanie prestupov a hosťovaní individuálnych členov, medzinárodné prestupy ITC v rámci Európy, evidencia žiadostí, evidencia úhrad, vystavenie rozhodnutia a jeho zverejnenie na webovej stránke, vytvorenie mesačného súhrnu prestupov pre matrikárov súťaží/, 
 6. vystavovanie potvrdení o členstve v SPF na základe žiadostí členov (pre školy a iné organizácie), 
 7. aktualizácia zmien v registri na základe žiadosti individuálneho člena SPF,
 8. register športových odborníkov SPF / vystavovanie náhradných dokladov o vzdelaní, vystavovanie osvedčení SPF, registrácia športových odborníkov – kompletizácia registračného formuláru SPF aj jeho príloh vrátane výpisu z RT a dokladov o vzdelaní, posúdenie a udelenie kvalifikačných stupňov, vykonanie zápisu do registra a vystavovania potvrdení o zápise do registra športových odborníkov SPF /,
 9. register reprezentantov SR jednotlivých plaveckých odvetví / evidencia reprezentantov v registri reprezentantov SR na webovej stránke na základe uznesenia Rady SPF a doloženia dokladov menovaných reprezentantov (štatút reprezentanta SR, evidenčný list, lekárska prehliadka podľa zákona o športe), vystavenie dekrétu reprezentanta SR, aktualizácia zmien na základe žiadosti reprezentanta a vystavovanie potvrdení o zaradení do reprezentácie SR,
 10. register talentovanej mládeže jednotlivých plaveckých odvetví/ evidencia talentovanej mládeže v registri talentovanej mládeže SR na webovej stránke na základe uznesenia Rady SPF a doloženia dokladov menovaných športovcov (lekárska prehliadka podľa zákona o športe), aktualizácia zmien na základe žiadosti talentovaného športovca a vystavovanie potvrdení o zaradení do menného zoznamu talentovanej mládeže,
 11. register zmlúv športovcov / profesionálne, amatérske a zmluvy pre talentovanú mládež/,
 • aktualizuje údaje o zamestnancoch sekretariátu SPF na webovej stránke SPF v časti „o nás“, 
 • eviduje uznesenia orgánov spravodlivosti a organizačné zabezpečenia zasadnutí týchto orgánov /evidencia časového sledu od podania podnetu až po vydanie rozhodnutia a jeho zverejnenia na webovej stránke SPF/,
 • eviduje domácu a zahraničnú došlú a odoslanú poštu a distribuuje medzi ostatných zamestnancov sekretariátu SPF a orgány SPF, zabezpečuje príjem a odoslanie pošty,
 • realizuje drobný nákup pre činnosť sekretariátu, orgánov SPF a reprezentačných družstiev /zasadnutia, rokovania, tlačové besedy/, ako aj kancelárskych potrieb,
 • vedie evidenciu skladových zásob materiálneho zabezpečenia reprezentantov SR /príjem materiálu do skladu na základe objednávok od oddelenia reprezentácie a vyskladnenie materiálu smerom k reprezentantom na základe požiadavky oddelenia reprezentácie. Zároveň eviduje osobné karty jednotlivých reprezentantov, športových odborníkov, zamestnancov SPF z pohľadu odovzdaného materiálneho zabezpečenia,
 • spracováva a zodpovedá za podkladové materiály súvisiace s členskou základňou SPF pre potreby MŠVVaŠ SR, 
 • zodpovedá za spracovanie a vzhľad webovej stránky SPF v sekcii "o nás"
Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

15.11.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomický pracovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK