logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

piatok, 01.10.2021|Posledná aktualizácia 1.10.2021 22:55

Manažér reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní:

 • Úzko spolupracuje s reprezentačným trénerom SP, 
 • v súčinnosti s reprezentačným trénerom SP navrhuje rozpočet na zabezpečenie športovej prípravy reprezentačných družstiev SP pre príslušný kalendárny rok, 
 • v súčinnosti s reprezentačným trénerom SP a členmi VSSP SPF a Rady SPF zabezpečuje naplnenie rozpočtu,
 • v spolupráci s reprezentačným trénerom SP organizačne zabezpečuje reprezentačné akcie reprezentačných družstiev SP a realizačných tímov,
 • v spolupráci s reprezentačným trénerom SP sa podieľa na tvorbe termínovej listiny domácich akcií, 
 • zabezpečuje vyplnenie Evidenčného listu reprezentanta a podpísanie Štatútu reprezentanta športovcov navrhnutých na zaradenie do príslušného reprezentačného družstva SP, lekárskych prehliadok pre športovcov zaradených do reprezentačných družstiev SP a Útvaru talentovanej mládeže SPF v synchronizovanom plávaní,
 • komunikuje s reprezentantmi SR, resp. ich zákonnými zástupcami v súvislosti s organizáciou športovej prípravy reprezentačných družstiev SP a účasti na podujatiach,
 • vedie evidenciu osobných údajov reprezentantov a ich realizačného tímu, dochádzku reprezentantov a realizačného tímu, 
 • sprevádza reprezentáciu na vybraných podujatiach,
 • zodpovedá za predloženie správy z každej akcie na webovej stránke SPF, 
 • v prípade vyskytnutia sa problémov, resp. pochybení zo strany športovcov a realizačných tímov je povinný, po ukončení akcie, podať písomnú informáciu formou správy VSSP SPF a Rade SPF, 
 • komunikuje s médiami a zabezpečuje vypracovanie tlačových správ pre média,
 • pripravuje podklady na zabezpečenie materiálneho vybavenia reprezentačných družstiev SP a ich realizačných tímov,
 • podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov od sponzorov, 
 • spolupracuje s inými národnými federáciami, najmä okolitých štátov, v prospech reprezentácie SR ako aj SPF, 
 • v spolupráci s reprezentačným trénerom SP pripravuje a predkladá VSSP SPF a Rade SPF návrh kritérií pre zaradenie športovcov do rezortných stredísk, 
 • pripravuje a predkladá VSSP SPF a Rade SPF návrh kritérií pre vyhlásenie najúspešnejších športovcov SP za príslušný kalendárny rok,
 • prostredníctvom VSSP SPF podáva Rade SPF návrh na vyhlásenie najúspešnejších športovcov SP za príslušný kalendárny rok,
 • pripravuje a predkladá VSSP SPF a Rade SPF návrh kritérií pre zaradenie pretekárok do Útvaru talentovanej mládeže SPF v synchronizovanom plávaní,
 • podáva Rade SPF návrhy na zaradenie pretekárok do Útvaru talentovanej mládeže SPF v synchronizovanom plávaní,
 • eviduje priebežné plnenie nominačných kritérií na vrcholné podujatia v danom kalendárnom roku.
Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

15.11.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Matrikár Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomický pracovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK