logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

piatok, 01.10.2021|Posledná aktualizácia 1.10.2021 22:58

Manažér reprezentácie SR vo vodnom póle pre mužské kategórie:

 • Zodpovedá za plnenie úloh uložených prezidentom SPF a Radou SPF a Športovým riaditeľom SPF a koordinuje prácu Reprezentačných trénerov, ich asistentov a členov realizačných tímov pre daný šport,
 • pripravuje a predkladá Výboru Sekcie pre daný šport a Rade SPF návrh štvorročnej Koncepcie prípravy reprezentačných družstiev na OH cyklus,
 • pripravuje a predkladá Výboru Sekcie pre daný šport a Rade SPF návrh každoročného Plánu práce pre reprezentačné družstvá pre daný šport, ktorého súčasťou sú najmä:
 1. výkonnostné kritériá pre zaradenie do reprezentačných družstiev pre daný šport,
 2. termíny vrcholných podujatí vrátane kvalifikačných kritérií pre športovcov pre daný šport,
 3. termíny sústredení, výcvikových táborov, reprezentačných štartov na domácich a medzinárodných podujatiach pod hlavičkou SVK,
 4. zloženie realizačných tímov pre jednotlivé reprezentačné družstvá pre daný šport vrátane kontaktov na členov realizačných tímov,
 • pripravuje a predkladá Výboru Sekcie pre daný šport a Rade SPF návrhy :
 1. výkonnostných kritérií pre zaradenie športovcov do zoznamu talentovanej mládeže pre daný šport, 
 2. kritériá pre testovania a rozsah testovacích batérií pre daný šport, 
 3. kritériá pre vyhlasovanie najúspešnejších športovcov SPF,
 4. zmien v Štatúte reprezentanta SR,
 • pripravuje podklad pre rozhodnutie Výboru sekcie pre daný šport a Rady SPF súvisiaci s účasťou športovcov a realizačných tímov na vrcholných podujatiach FINA a LEN ( OH, OHM, MS, MSJ, ME, MEJ, EH, EYOF, SU, Svetové a európske poháre a iné) a zároveň úzko spolupracuje so Športovým riaditeľom SPF pri kompletnom zabezpečení účasti výpravy SVK na týchto podujatiach:
 1. navrhuje podujatia v SR pre zaradenie podujatí do FINA kalendára ako kvalifikačné podujatia pre OH, OHM, MS, 
 2. na základe kvalifikačných kritérií v zmysle schváleného plánu práce reprezentačných družstiev pre daný rok predkladá návrh nominácie športovcov vrátane prehľadu splnených kritérií,
 3. v zmysle schváleného plánu práce pre daný rok predkladá návrh zloženia realizačného tímu,
 4. na základe kvalifikačných kritérií v zmysle schváleného plánu práce reprezentačných družstiev pre daný rok predkladá podklad pre Športového riaditeľa SPF k spracovaniu prihlášky vrátane rozpisu účasti športovcov v jednotlivých individuálnych resp. kolektívnych disciplínach, 
 5. pre bezproblémový priebeh účasti slovenskej výpravy na vrcholných podujatiach je povinný obratom informovať o každej zmene v nominácii a predložiť zmenu nominácie na Výbor sekcie pre daný šport a Radu SPF,
 6. informuje Športového riaditeľa SPF o predbežných a finálnych počtoch športovcov a realizačných tímov pre dané podujatia v súvislosti so zabezpečením ubytovania, stravy, dopravy, prihlášok, poistenia, termín a účasť športovcov na tlačovej konferencii a materiálne zabezpečenie - ošatenie jednotlivých členov výprav SVK,
 7. spolupracuje so Športovým riaditeľom SPF pri tvorbe obsahu zverejňovaných krátkych správ z jednotlivých vrcholných podujatí,
 8. zodpovedá za predloženie správy z vrcholného podujatia na Výbor Sekcie pre daný šport a Rade SPF,
 • pripravuje podklad pre rozhodnutie Výboru sekcie pre daný šport a Rady SPF súvisiaci s účasťou športovcov a realizačných tímov na reprezentačných akciách ( okrem vrcholných podujatí ) pod hlavičkou SVK: 
 1. kompletné zabezpečenie účasti reprezentantov SR a realizačných tímov 
 2. úzko spolupracuje s ekonomickým pracovníkom SPF a je zodpovedný za vyúčtovanie jednotlivých akcií pod hlavičkou SVK, 
 3. v prípade vyskytnutia sa problémov resp. pochybení zo strany športovcov a realizačných tímov je povinný, po ukončení akcie, podať písomnú informáciu formou správy Výboru Sekcie pre daný šport a Rade SPF
 4. o priebežnej príprave akcie informuje Športového riaditeľa SPF a konzultuje s ním prípadné komplikácie, 
 • podieľa sa na príprave podkladových materiálov súvisiacich s výsledkami reprezentantov SR pre potreby MŠVVaŠ SR, SOV a rezortných stredísk, 


 • ako vedúci výpravy sa zúčastňuje všetkých vrcholných podujatí pre daný šport. V prípade kolízie termínov poverí touto funkciou v plaveckom športe – vodné pólo manažéra reprezentácie SR vo vodnom póle pre ženské kategórie prípadne reprezentačného trénera resp. jeho asistenta v záujme bezproblémového priebehu zastupovania záujmov SPF a utužovania medzinárodných vzťahov v danom športe. 
 • pripravuje a kompletizuje športovo-technické potreby ku konkrétnym podujatiam SPF a zodpovedá za ich distribúciu k technickým usporiadateľom SPF pre dané podujatia : 
 1. vrcholné európske a svetové podujatia a projekty, konané na území SR,
 2. tradičné podujatia SPF – Dunajský pohár a iné ( spracovanie propozícií/bulletin k podujatiu v slovenskej a anglickej verzii, rozposlanie propozícií/bulletinu na medzinárodné federácie, zverejnenie informácií k podujatiu na webovej stránke SPF a ich priebežnú aktualizáciu, príprava a distribúcia dobrovoľníckych zmlúv a výkazov pre športových odborníkov vykonávajúcich svoju činnosť na danom podujatí vrátane zabezpečenia ich ubytovania, ohlásenie medzinárodného podujatia na miestny úrad, zabezpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov podujatia na základe objednávkového formulára vrátane lístkov na stravu, zabezpečenie akreditačných kariet účastníkom, zabezpečenie plagátu a upútavky k podujatiu, zabezpečenie technickej porady družstiev, zabezpečenie medailí, pohárov a diplomov, zabezpečenie fotodokumentácie a videodokumentácie a prípadne aj online prenosu, zverejnenie výsledkov a fotogalérie na webovej stránke SPF, zabezpečenie vyplatenia finančných odmien víťazom formou bankového prevodu, zabezpečenie reklamného plnenia k danému podujatiu súvisiaceho s propagáciou SPF a partnerov SPF, úzka spolupráca s matrikárom súťaží ),
 3. vrcholné podujatia SR - Majstrovstvá SR, Extraliga, Národné ligy, I. liga žien a iné ( rozposlanie propozícií/rozpisov súťaží na slovenské kluby, zverejnenie informácií k podujatiu na webovej stránke SPF a ich priebežnú aktualizáciu, príprava a distribúcia dobrovoľníckych zmlúv a výkazov pre športových odborníkov vykonávajúcich svoju činnosť na danom podujatí vrátane zabezpečenia ich ubytovania, zabezpečenie medailí, pohárov a diplomov, zabezpečenie fotodokumentácie a video dokumentácie a prípadne aj online prenosu, zverejnenie výsledkov a fotogalérie na webovej stránke SPF, zabezpečenie reklamného plnenia k danému podujatiu súvisiaceho s propagáciou SPF a partnerov SPF, úzka spolupráca s matrikárom súťaží ),
 4. iné podujatia SPF – turnaje organizované SPF a iné ( spracovanie propozícií/bulletinov/rozpisov súťaží pohárovej súťaže, rozposlanie propozícií/bulletinov/rozpisov súťaží na slovenské kluby/oddiely, zverejnenie informácií k podujatiu na webovej stránke SPF a ich priebežnú aktualizáciu, príprava a distribúcia dobrovoľníckych zmlúv a výkazov pre športových odborníkov vykonávajúcich svoju činnosť na danom podujatí vrátane zabezpečenia ich ubytovania, zabezpečenie medailí, pohárov a diplomov, zabezpečenie fotodokumentácie a video dokumentácie, zverejnenie výsledkov a fotogalérie na webovej stránke SPF, zabezpečenie vyplatenia finančných odmien víťazom formou bankového prevodu, zabezpečenie reklamného plnenia k danému podujatiu súvisiaceho s propagáciou partnerov, úzka spolupráca s matrikárom súťaží),
 5. podujatia organizované riadnymi členmi SPF - klubmi/oddielmi (kontrola propozícií/bulletinov/rozpisov súťaží k podujatiu, zverejnenie informácií k podujatiu na webovej stránke SPF a ich priebežnú aktualizáciu, zverejnenie výsledkov na webovej stránke SPF, úzka spolupráca s matrikárom súťaží), 


 • pripravuje a kompletizuje materiálne zabezpečenie ku vzdelávacím projektom organizovaných SPF resp. informuje členov SPF aj o vzdelávacích aktivitách iných organizácií / semináre pre rozhodcov a trénerov, školenia rozhodcov a iných športových odborníkov/,
 • podieľa sa na príprave podkladových materiálov pre rokovania orgánov SPF pre daný šport: 
 1. športovo – technické dokumenty jednotlivých plaveckých športov vrátane termínových listín
 2. pravidlá jednotlivých plaveckých športov
 3. súťažné poriadky jednotlivých plaveckých športov
 4. testy pre školenia športových odborníkov 
 • organizačne zabezpečuje zasadnutia Výboru sekcie pre daný šport,
 • podieľa sa na vypracovaní podkladových materiálov súvisiacich s nápočtom aktívnych športovcov, štatistiky tradičných podujatí organizovaných SPF pre potreby MŠVVaŠ SR, 
 • zodpovedá za spracovanie webovej stránky SPF, za jej aktualizáciu podľa požiadaviek SPF v sekcii „termínová listina“ a „články“ v súvislosti s domácimi podujatiami a projektami SPF. Aktívne predkladá návrhy na jej vynovenie a zodpovedá za distribúciu informácií k členom SPF, najmä smerom k podujatiam a vzdelávaniu, 
 • podieľa sa na príprave a chode Konferencie SPF z pohľadu zabezpečenia priestorov vrátane technického zabezpečenia, zabezpečenia ubytovania, stravy a občerstvenia pre delegátov a v súčinnosti s ekonomickým pracovníkom SPF zodpovedá za preplatenie cestovných náhrad,
 • podieľa sa na príprave a chode každoročného Vyhlásenia najúspešnejších športovcov SPF - Galavečer SPF.
Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

15.11.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Matrikár Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomický pracovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK