logologo_small

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prezident Slovenskej plaveckej federácie

piatok, 01.10.2021|Posledná aktualizácia 1.10.2021 22:01

Prezident SPF:

 • Je štatutárnym orgánom SPF, oprávnený konať v mene SPF v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch, podpisuje v mene SPF všetky písomnosti, 
 • vystupuje v mene SPF, zastupuje a reprezentuje jej záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi, 
 • vystupuje ako najvyšší predstaviteľ SPF v rámci medzinárodných stykov, ako aj vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným športovým federáciám a zväzom, 
 • koordinuje vzťahy medzi SPF, medzinárodnými športovými organizáciami pôsobiacich, ako aj vzťahy SPF s ostatnými športovými organizáciami,
 • iniciuje, uskutočňuje a podporuje spoluprácu SPF ako národného športového zväzu so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými inštitúciami Slovenskej republiky, ako aj s inými športovými zväzmi,
 • vykonáva funkciu člena výkonného orgánu - Rady SPF, 
 • Predsedá zasadnutiam najvyššieho orgánu SPF - Konferencie, zvoláva a predsedá výkonnému orgánu – Rady SPF, ako aj pracovným skupinám, v ktorých bol ustanovený za predsedu,
 • zúčastňuje sa na rokovaniach všetkých orgánov SPF, ako aj všetkých orgánov členov SPF, 
 • priamo riadi, organizuje a koordinuje bežnú činnosť sekretariátu SPF, prostredníctvom ktorého realizuje rozhodnutia prijaté Konferenciou a výkonným orgánom – Radou SPF, 
 • je priamym nadriadeným všetkým zamestnancom Sekretariátu SPF, ako aj ostatným pracovníkom SPF,
 • zodpovedá za plnenie úloh a činnosť všetkých zamestnancov sekretariátu SPF, vyplývajúcich z uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov a administratívno-organizačných vzťahov, 
 • zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovného poriadku a ostatných predpisov SPF zamestnancami SPF,
 • schvaľuje pracovné cesty, dovolenky, tvorbu a čerpanie náhradného voľna zamestnancov SPF,
 • zodpovedá za plnenie úloh týkajúcich sa štátnej reprezentácie a financovania činnosti SPF,
 • zodpovedá za správnosť, účelovosť a včasné vyúčtovania získaných finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR, a to na základe schváleného rozpočtu SPF, a uzavretých zmlúv medzi SPF a druhou stranou,
 • uzatvára zmluvy a dohody s inými právnymi subjektmi na zabezpečenie bežného chodu SPF.
 • zodpovedá za marketingovú politiku SPF za účelom dosiahnutia maximálneho ekonomického efektu v trhových vzťahoch v prospech reprezentácie SR a podporu súťaží a iných projektov organizovaných SPF,
 • dohliada na dokladovanie reklamného plnenia, ako aj na vypracovanie záverečných správ pre partnerov SPF, 
 • predkladá návrhy na úpravu a novelizáciu smerníc SPF.
 • zodpovedá za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ročných účtovných výkazov SPF, vykonanie riadnej účtovnej závierky a správy o hospodárení,
 • zodpovedá za spravovanie majetku a finančných záležitostí SPF, 
 • dohliada na účelné čerpanie rozpočtu a vynakladanie prostriedkov ,
 • prerozdeľuje finančné prostriedky SPF podľa rozhodnutia Rady SPF.
 • predkladá Rade SPF zistenia o porušení predpisov a smerníc SPF zo strany členov SPF,
 • spolupracuje s kontrolnými orgánmi pri kontrole činnosti a hospodárenia SPF,
 • pravidelne informuje orgány SPF o všetkých príjmoch a čerpaní rozpočtu SPF, 
 • vypracováva a predkladá správu o činnosti prezidenta a o činnosti SPF.
Spracoval Peter Kačinec
Autor
Mohlo by vás zaujímať

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské a ženské kategórie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Generálny sekretár Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Prvý viceprezident Slovenskej plaveckej federácie

15.11.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Mediálny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre ženské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažér reprezentácie Slovenskej republiky vo vodnom póle pre mužské kategórie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Manažéra reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Asistent Slovenskej plaveckej federácie pre plávanie a diaľkové plávanie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomicko – právny pracovník Slovenskej plaveckej federácie

10.12.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Ekonomický pracovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

Popis pracovnej náplne pracovnej pozície: Hlavný účtovník Slovenskej plaveckej federácie

1.10.2021

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK