logologo_small

Slovenská plavecká federácia

Sídlo: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
IČO: 36068764 | DIČ: 2021658199
Bankové spojenie: IBAN: SK 98 0200 0000 0030 7423 6255
Telefón: +421 2 381 054 78

RADA SPF

Mgr. Ivan Šulek
Prezident SPF - štatutár
prezident@swimmsvk.sk
Mgr. Július Gális
Viceprezident pre plávanie
galisj@swimmsvk.sk
MUDr. Miroslava Dubčáková
Viceprezident pre diaľkové plávanie
dubcakova@swimmsvk.sk
Ing. Veronika Strapeková
Viceprezident pre synchronizované plávanie
strapekova@swimmsvk.sk
Ing. Štefan Šmihuľa
Viceprezident pre vodné pólo
smihula@swimmsvk.sk
Martina Moravcová Valko
Zástupca športovcov
moravcova@swimmsvk.sk
Ing. Ľubica Pšenková
člen pre ekonomiku
psenkova@swimmsvk.sk
Mgr. Dagmar Krausová
1. viceprezident SPF, člen pre plávanie
krausova@swimmsvk.sk
doc.PhDr.JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
Člen pre legislatívu a právo
mokra@swimmsvk.sk


Kontrolór SPF
Meno a priezviskoPozíciaKontakt

E-mail

Roman Meliš

kontrolór SPF

kontrolor@swimmsvk.sk
Sekreteriát SPF

Meno a priezvisko

Pozícia

Kontakt

E-mail

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

+421 905 297 832‬

prezident@swimmsvk.sk

Mgr. Dagmar Krausová

prvý viceprezident SPF


krausova@swimmsvk.sk

Ivana Lange

generálny sekretár SPF

+421 903 727 778

gen.sekretarSPF@swimmsvk.sk


asistent generálneho sekretára SPFMgr. Róbert Košťál

súťažný a projektový riaditeľ SPF

+421 918 481 802

kostal@swimmsvk.sk

Bc. Zuzana Košťálová

matrikár SPF

+421 903 651 112

kostalova@swimmsvk.sk

Eleonóra Hudecová

ekonomický pracovník SPF

+421 903 407 369

hudecova@swimmsvk.sk

Ing. Jaroslava Adamcová

hlavný účtovník SPF

+421 915 841 900

adamcova@swimmsvk.sk

Ing. Soňa Polláková

mzdová účtovníčka SPF

+421 903 717 236

pollakova@swimmsvk.sk

Ing. Martina Kuníková

ekonomicko-právny pracovník SPF

+421 905 596 920

kunikova@swimmsvk.sk

Bianca Grznárová

asistent pre plávanie a diaľkové plávanie

+421 905 595 415

grznarova@swimmsvk.sk

Mgr. Sabina Linzboth

asistent pre synchronizované plávanie

‬‬+421 905 313 973

synchro@swimmsvk.sk

Róbert Prelovský

asistent pre vodné pólo

+421 917 939 392

prelovsky@swimmsvk.sk

Monika Thűringerová

manažérka reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní

   

thuringerova@swimmsvk.sk

Martina Moravcová Valko

manažérka reprezentácie SR v plávaní 


moravcova@swimmsvk.sk

Tomáš Vachan

manažér reprezentácie SR DP a reprezentačný tréner DP

‬+421 940 300 190

vachan@swimmsvk.sk

Mgr. Miroslav Gogola

manažér reprezentácie SR mužských družstiev vo vodnom póle 

+421 907 280 833

gogolamr@swimmsvk.sk

Mgr. Stanislav Vaňo

manažér reprezentácie SR ženských družstiev vo vodnom póle


vano@swimmsvk.sk

Patrik Pavelka

mediálny pracovník (všetky športy)

‬+421 944 064 194

pavelka@swimmsvk.sk

Rada SPF

Meno a priezvisko

Pozícia

Kontakt

E-mail
Rada SPF


rada.spf@swimmsvk.sk


Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

prezident@swimmsvk.sk


Mgr. Július Gális

viceprezident pre plávanie

galisj@swimmsvk.sk

Opakovaná riadna Konferencia 21.05.2024

MUDr. Miroslava Dubčáková

viceprezident pre diaľkové plávanie


dubcakova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Ing. Veronika Strapeková

viceprezident pre synchronizované plávanie


strapekova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 19.09.2022

Ing. Štefan Šmihuľa

viceprezident pre vodné pólo

smihula@swimmsvk.sk

Opakovaná riadna Konferencia 21.05.2024

doc.PhDr.JUDr. Lucia Mokrá, PhD.

člen pre legislatívu a právo

mokra@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 19.09.2022

Ing. Ľubica Pšenková

člen pre ekonomiku

psenkova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 04.05.2023

Mgr. Dagmar Krausová

člen pre plávanie

krausova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Martina Moravcová Valko MBA

zástupca športovcov

moravcova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Mgr. Roman Meliš

kontrolór SPF

kontrolor@swimmsvk.sk

Ivana Lange

generálny sekretár SPF


gen.sekretarSPF@swimmsvk.sk


Výbor sekcie plávaniapl@swimmsvk.sk


Mgr. Július Gális

predseda
Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF

Opakovaná riadna Konferencia 21.05.2024

Ivana Lange

generálny sekretár SPF


gen.sekretarSPF@swimmsvk.sk

SPF/2021/R/U179/P

Martina Moravcová Valko MBA

manažérka reprezentácie SR v plávaníZáverečná správa z VK https://swimmsvk.sk/zaverecnaspravazvyberovehokonanianaobsadeniepoziciimanazerreprezentaciesrvplavani20.02.2023

Mgr. Dagmar Krausová

členSPF/2021/R/U179/P

Elena Stanková

člen


SPF/2021/R/U179/P

Katarína Mikulová

člen

SPF/2021/R/U179/P

Gabriela Vevurková

člen


SPF/2021/R/U179/P

Ivana Schwartzová

člen


SPF/2023/R/U82/P

Martina Moravcová Valko MBA

člen


SPF/2021/R/U179/P

Mgr. Miroslav Šimun

člen

SPF/2021/R/U179/P

Katarína Mikulová ml.

člen


Bianca Grznárová

asistent pre plávanie

+421 905 595 415


Výbor sekcie diaľkového plávania


dp@swimmsvk.sk


MUDr. Miroslava Dubčáková

predseda

Konferencia SPF 2021

Ivana Lange

generálny sekretár SPF

Tomáš Vachan

manažér reprezentácie SR DP a reprezentačný tréner DP

+421 940 300 190neobsadené

asistent sekcie DPAndrej Laho

členPavol Peciar

člen

Mgr. Katarína Hamadejová

člen

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF


Výbor sekcie synchronizovaného plávania


sp@swimmsvk.sk

Ing. Veronika Strapeková

predseda

Konferencia SPF 19.09.2022

Ivana Lange

generálny sekretár SPF


Monika Thűringerová

manažérka reprezentácie SP

Mgr. Zuzana Žáková, PhD.

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

JUDr. Lucia Shepard, LLM

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Ing. arch. Romana Horská

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Bc. Martina Nela Vaculčík

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Miriam Bednáriková

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Mgr.Bc. Katarína Spiess

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Mgr. Lucia Allárová

člen

SPF/2022/R/Z11/U3

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPFMgr. Sabina  Linzboth

asistent pre synchronizované plávanie

+421 905 313 973

SPF/2023/R/U213/P
Výbor sekcie vodného póla


vp@swimmsvk.sk


Ing. Štefan Šmihuľa

poverený výkonom predsedu sekcie VP


SPF/2023/R/U96/P

Mgr. Miroslav Gogola

člen

SPF/2023/R/U39/P

Ing., Bc. Marek Gális

člen

SPF/2023/R/U39/P

Ľubomír Tóth

člen

SPF/2023/R/U39/P

Ing. Pavol Komjáthy

člen

SPF/2023/R/U39/P

Ing. Dušan Kucharik

člen

SPF/2023/R/U39/P

Mgr. Martin Berlanský

člen

SPF/2023/R/U39/P

Ing. Michal Gogola

člen

SPF/2023/R/U39/P

Peter Novosad

člen

SPF/2023/R/U39/P

Karol Bačo

člen

SPF/2023/R/U39/P

Michal Slepička

člen

SPF/2023/R/U39/P

Alexander Balázs

člen

SPF/2023/R/U39/P

Ing. Alena Harčariková

člen

SPF/2023/R/U39/P

Ing. Pavol Mihalkovič

člen

SPF/2023/R/U39/P

Mgr. Stanislav Vaňo

manažér sekcie VP


Róbert Prelovský

asistent pre VP

Mgr. Ivan Šulek

prezident SPF


Ivana Lange

generálny sekretár SPF


Disciplinárna komisia SPF


disciplinarna.komisia@swimmsvk.sk


Mgr. Csilla Szomolaiová

predsedaKonferencia SPF 2021

Ing. Adam Czaszko

podpredseda

Konferencia SPF 2021

Rastislav Krajčík

člen


Zápis č.SPF/2022/R/Z13

Milan Krajčík

členZápis č.SPF/2022/R/Z13

Bc. Vladimír Blahutiak

členZápis č.SPF/2022/R/Z13
Rozhodovacia rada SPF


rozhodovacia.rada@swimmsvk.sk


Mgr. Martina Breierová

predseda


breierova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Mgr. Mária Michaela Jašková

podpredseda


jaskova@swimmsvk.sk

Konferencia SPF 2021

Mgr. Lukáš Štefánik, LL.M, advokát

člen


Zápis č.SPF/2022/R/Z13

Mgr. Lucia Beláková

člen


Zápis č.SPF/2022/R/Z13


Odvolacia komisia SPF

odvolacia.komisia@swimmsvk.sk

Mgr. Branislav Mráz

predsedaKonferencia SPF 2021

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

podpredsedaKonferencia SPF 2021

Mgr. Petra Helt, PhD.

člen

Zápis č.SPF/2022/R/Z13


Volebná komisia SPF

Mgr. Katarína Šprláková-Zmorová

predsedaKonferencia SPF 2023

Mgr. Ján Urbanský

členKonferencia SPF 2021

Ing. Štefan Šmihula

členKonferencia SPF 2021

Matrikári súťaží
Mgr. Miroslav Šimun

súťaže v plávaní

‬+421 905 337 572

miroslav.simun@gmail.com

Ing. Peter Radič

súťaže vo vodnom póle

+421 908 248 700

matrikarsutazi.vp@swimmsvk.sk


súťaže v synchronizovanom plávaníŠportoví administrátori
Miroslav Šimun

SSO

+421 905 337 572

miroslav.simun@gmail.com

Iveta Marková

BAO

+421 902 893 586

iveta.markova@stuba.sk

Jana Hrycková

BAO

+421 905 223 496

j.hryckova@gmail.com

Katarína Mikulová

SSO

+421 905 899 500

mikulova.katka@gmail.com

Edita Pavlíková

SSO

+421 950 641 672

editapavlikova.sa@gmail.com

Martin Králik

VSO

+421 911 381 035

martin.kralik69@gmail.com

Dana Micikášová

VSO

+421 915 523 776

dana.micikasova@gmail.com

Zuzana Szabóová

VSO

+421 907 573 623

stk.vso@gmail.com

Dagmar Krausová

ZSO

+421 903 262 643

dadakra@gmail.com

Veronika Potančoková

SSO

+421 918 277 467

verkapot@gmail.com


Ema Felixová

ZSO

+421 903 668 318

emafelixova@gmail.comObsluha EČZ

Miroslav Nowak

Bratislava

+421 951 730 00

info@miroslavnowak.cz


Michal Balacenko

Bratislava

+421 948 041 515

balmich@gmail.com


Peter Štrba

Žilina

+421 908 506 336

strbap@gmail.com

Juraj Husár

Rimavská Sobota

+421 908 903 378

omegaosm6@gmail.com

Erich Serbin

Humenné

+421 915 935 596

erich.serbin@gmail.com


Martin Illenčík

Poprad

+421 905 691 118

illencikmartin@gmail.com


Milan Valko

Poprad

+421 905 442 688

milan.valko.reality@gmail.com

Rozhodcovská komisia pre plávanie
Katarína Mikulová ml.

predseda komisie

katocka.mikulova@gmail.com

SPF/2022/VSPL/Z11/U7

Dagmar Krausová

člen - v prípade potreby podpora pre všetky oblasti a súťaže

dagmar.krausova@euba.sk

SPF/2021/R/U189/P

Martina Pšenková 

člen - oblastné súťaže v ZSO

tunegova.martina@gmail.com

SPF/2023/VSPL/Z1/U5

Ivana Schwartzová

člen - oblastné súťaže v BAO

schwartzovai@gmail.com

SPF/2024/R/Z4/U15

Milada Leščáková

člen - oblastné súťaže vo VSO

72milady@gmail.com

SPF/2021/R/U189/P

Janka Potančoková

člen - oblastné súťaže v SSO

pj.banby@gmail.com

SPF/2021/R/U189/P


Manažéri rozhodcovských zborov


PhDr. Karol Bačo st.

súťaže vo vodnom póle


rozhodcoviavp@gmail.com

SPF/2023/R/Z12/U5

Katarína Mikulová ml.

súťaže v plávaní

katocka.mikulova@gmail.com

SPF/2022/R/U227/P

Ing. Jana McDonnell

súťaže v synchronizovanom plávaní

jana.mcdonnell@gmail.com

Komisia rozhodcov vodného póla

PhDr. Karol Bačo st.

predseda a člen komisie

rozhodcoviavp@gmail.com

SPF/2023/R/Z12/U4

Róbert Prelovský

člen komisie

SPF/2023/R/Z12/U4

Ing. Peter Radič

člen komisie

SPF/2023/R/Z12/U4

Trénersko-metodická komisia synchronizovaného plávania


Nada Daabousová

predseda a člen komisie


Petra Ďurišová

člen komisie


Romana Horská

člen komisie


Martina Nela Vaculčík

člen komisie


Športovo-technická komisia synchronizovaného plávania

Martina Nela Vaculčík

Zuzana Žáková

Katarína Horváthová
Trénersko-metodická komisia vodného póla

Komisia Masters

Branislav Hakel

predseda komisie Masters

+421 915 437 184

brani.hakel@turcianskivlci.sk

SPF/2021/R/Z17/U2

Lucia Mokrá

podpredsedníčka komisie Masters

+421 905 412 665

lucia.mokra@uniba.sk, mokra@swimmsvk.sk

SPF/2021/R/Z17/U2

Mária Hausnerová

člen pre Západné Slovensko

+421 907 150 333

bruno.hausner47@gmail.com

SPF/2021/R/Z17/U2

Rastislav Pavlík

člen pre Stredné Slovensko

+421 903 711 661

pachoo373@gmail.com

SPF/2021/R/Z17/U2

Miroslav Čmel

člen pre Východné Slovensko

+421 918 140 713

cmelmiroslav@gmail.com

SPF/2022/KM/Z7

Klára Vevurková

člen pre diaľkové plávanie

+421 907 271 592

vevurkovak@gmail.com

SPF/2022/KM/Z7

Pavol Tkáč

člen pre vodné pólo

+421 918 995 143

pavoltkac73@gmail.com

SPF/2021/R/Z17/U2

Veronika Strapeková

člen pre synchronizované plávanie

+421 903 216 013

vstrapekova@mac.com, strapekova@swimmsvk.sk

SPF/2022/KM/Z7

Peter Plavec

člen pre zimné plávanie

+436643810832

peter.plavec87@gmail.com

SPF/2022/KM/Z7

Katarína Sedláková

člen pre oblasť zdravého životného štýlu a personalizovanej výživy

+421 905 915 785

katka9sedlakova@gmail.com

SPF/2021/R/Z17/U2

Zoltán Makai

člen pre oblasť histórie plaveckých športov - sieň slávy, galéria osobností

+421 917 091 472

mazo@mazo.sk

SPF/2022/KM/Z7

Komisia športovcov

Martina Moravcová Valko

predseda komisie športovcov

SPF/2021/R/U233/P

Tomáš Klobučník

člen komisie pre plávanie

SPF/2021/R/U233/P

Tomáš Peciar

člen komisie pre diaľkové plávanie

SPF/2021/R/U233/P

Juraj Zaťovič

člen komisie pre vodné pólo muži

SPF/2021/R/U233/P

Jana Kurucová

člen komisie pre vodné pólo ženy

SPF/2021/R/U233/P

Nada Daabousová

člen komisie pre synchronizované plávanie

SPF/2021/R/U233/P

Lucia Mokrá

člen komisie pre Masters športovcov

SPF/2021/R/U233/P

WORLD AQUATICS rozhodkyne synchronizovaného plávania

WORLD AQUATICS rozhodcovia v plávaní

WORLD AQUATICS rozhodcovia vodného póla

WORLD AQUATICS rozhodcovia v diaľkovom plávaní

Členovia v medzinárodných komisiách (FINA, LEN alebo iné)

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK